Hoy, a las 20 h., Pleno ordinario de octubre

Salón de Plenos acogerá esta tarde, a partir de las 20 h., la sesión ordinaria de pleno del mes de octubre. Podrás verlo en directo en nuestra página y en nuestro canal de Youtube.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones de 8 de mayo de 2018 y 18 de mayo de 2018.

2. Resoluciones de la Alcaldía en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación.

3. Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones.- Aprobación.

4. Ruegos y Preguntas.

PREGUNTAS G.M. PSOE NOVELDA

Pregunta 1

De todos es sabido el problema de salubridad que existe en Novelda. En el caso que nos ocupa queremos centrarnos en la suciedad producida por las heces y orines de perros. Un problema que ha llegado a tal punto que el olor es insoportable en varias zonas de Novelda. Motivo por el que vecinos y vecinas de la población nos han hecho llegar sus quejas. ¿Nos puede decir qué actuaciones se están llevando desde la concejalía de Medio ambiente para paliar este problema?

Pregunta 2

Siguiendo con los malos olores, Concejal de Mantenimiento pleno tras pleno venimos preguntando por el mal olor predominante en Novelda. Un mal olor que es más evidente si cabe en las calles Sargento Navarro, Travesía, Pelayo o Avenida Pérez Galdós e incluso la Avenida de la Constitución por citar algunas pero son más. Y como le decía, se trata ya de un tema que toda la oposición le ha preguntado por él, dándonos siempre buenas palabras y diciendo que el tema está casi solucionado. Pero la realidad es que el mal olor persiste, señal de que algo falla. Concejal del área ¿piensa ponerse manos a la obra y atajar este gran problema?

Pregunta 3

Sr. Alcalde, las obras de las pluviales llevan paradas desde el pasado mes de junio. Y, siempre según declaraciones del Equipo de Gobierno, su reanudación estaba prevista para el mes de octubre. ¿Nos pueden decir para cuándo está previsto la reanudación de las obras?

Pregunta 4

Concejal de Obras, las obras del centro de la ciudad están generando muchos problemas, siendo uno de ellos los desperfectos que están realizando los operarios en las fachadas de las casas de los ciudadanos, cuestión que además, los vecinos le han hecho llegar a través del registro ¿qué solución va a darles a los vecinos y vecinas afectados?

Pregunta 5

Concejal de Mantenimiento, en sesión plenaria de julio este grupo municipal le requirió por el mal estado del pavimento de la zona de juegos del Parque de la Magdalena. Pregunta a la que usted contestó “tenemos los presupuestos pedidos y en tener partida presupuestaria lo haremos”. Pues bien, estamos en octubre y ni partidas, ni presupuestos ni arreglo ni nada. Por ello sr. Concejal, le volvemos a preguntar, ¿piensa arreglar la zona por el evidente peligro existente para los niños y niñas de Novelda?

Pregunta 6

Concejala del Mayor, este Grupo Municipal ha recibido numerosas quejas de una de las asociaciones de personas mayores de nuestro pueblo. ¿Nos puede decir por qué no quiere atenderlos?

Pregunta 7

Concejala de Educación, desde este grupo municipal siempre hemos venido exigiendo una correcta regulación del tráfico en la entrada y salida de los colegios en horario escolar. Por ello y ante el curso ya iniciado ¿qué medidas ha adoptado para este año escolar?

Pregunta 8

Concejal de Medio Ambiente, en el camino que transita por el Barranc dels Calderons, en la zona del Montagut, existen diversos pozos abiertos a ras de suelo con el evidente riesgo para cualquier viandante ¿piensa tomar algún tipo de medida al respecto?

Pregunta 9

Concejal de Medio Ambiente, en la sesión plenaria de julio le preguntamos por las medidas adoptadas ante la amenaza de plaga de Mosquito Tigre en nuestra localidad. Pues bien, solo tiene que darse una vuelta por el centro de salud de Novelda y preguntarles a los asistentes sanitarios de allí por la cantidad de personas atendidas por las picaduras del mencionado mosquito para darse cuenta de a qué gravedad ha llegado el asunto en Novelda. Sr. Concejal, ¿piensa tomar medidas y volver a tratar las zonas más afectadas? 

Pregunta 10

Concejal de Obras, son diversos los ciudadanos que se han dirigido a usted haciéndole ver el estado tan deteriorado en el que se encuentran las rampas de acceso al cauce del Río Vinalopó. Por ello, ¿piensa realizar alguna medida?

Pregunta 11

Concejala de Servicios Sociales, hemos sido conocedores que desde el pasado mes de agosto, una nueva técnica se ocupa del programa de dependencia en SS.SS. ¿Nos puede explicar cómo es posible que dos meses después de su incorporación esta técnica municipal siga sin las claves del programa?¿Qué medidas se han tomado desde la concejalía de Servicios Sociales para solucionar el problema?

Pregunta 12

Sr. Alcalde, a fecha de registro de estas preguntas las nóminas de los trabajadores no estaban realizadas. ¿Ha existido algún tipo de problema o percance  para que produjera dicho retraso?

PREGUNTAS G.M. COMPROMÍS PER NOVELDA

1.- Sr. Alcalde, vosté en la seua  intervenció en l’acte de la jubilació de tres treballadores dels Serveis Socials va tenir l’ocurrència de dir que com que la majoria del personal eren dones, haurien d’incentivar la contractació d’hòmens per a complir amb el pla d’igualtat. No sabem si hem d’entendre les seues paraules com un acudit sense gràcia o com una intenció política. Sobre aquest aspecte, a banda del Pla d’Igualtat elaborat per la Universitat d’Alacant, s’han passat als sindicats les esmenes que alguns partits, com el nostre, van presentar a aquell pla? Han començat ja les reunions per elaborar el nou Pla d’Igualtat?

2.- Tres anys després d’iniciat el mandat, vostés van traure a licitació la redacció del Pla General. Hem sabut pels mitjans de comunicació que s’hi han presentat quatre empreses. Creu vostè, Sr. Alcalde, que amb els 130.000 euros de l’adjudicació dels treballs i atenent a la complexitat que presenta l’urbanisme de la ciutat, el disseminat rural, les zones d’abocaments, els paratges naturals,… tindrem el Pla General que necessita Novelda? Quan pensen que podrà estar aprovat definitivament per la Generalitat Valenciana?

3.- La programació de cursos i tallers de la regidoria de Joventut, només apareix en castellà. Sap el regidor que està incomplint el Reglament de Normalització Lingüística aprovat pel Plenari de la Corporació? S’han donat indicacions al respecte des de l’àrea de Normalització Lingüística?

4.- Enguany ha entrat en vigor la Llei de Plurilingüisme en els centres escolars del País Valencià i per tant de Novelda. Com ha afectat als programes educatius de l’Escola Infantil Ramona Simón?

5.- En les darreres setmanes les brigades municipals han procedit a canviar els noms dels carrers que no acomplien amb la Llei de la Memòria Històrica per altres aprovats per acord unànime del Plenari de la Corporació. S’ha tingut la deferència d’avisar d’este canvi de denominació a les veïnes i veïns, comerços i negocis que hi ha en estos carrers?

6.- Per què en la retolació apareix “Carrer Clara Campoamor Rodríguez” i no “Clara Campoamor” com constava en l’acord plenari?

7.- Com és possible que la regidora de l’àrea no s’assabente d’una sol·licitud d’entrevista demanada per la directiva d’ANOC?

8.- Com valoren les activitats organitzades per l’Ajuntament amb motiu del “Dia mundial sense cotxes” o “setmana de la mobilitat”?

9.- Quin sentit té haver alçat la vorera en la Parada Intermodal d’Autobusos? És l’actual la seua ubicació definitiva? Quan es col·locarà un panell informatiu amb els autobusos que tenen parada i els horaris?

10.- Quan pensen revertir les retallades de jornades laborals al personal dels Conservatoris de Música i Dansa que van tindre lloc al 2012, fa ara 8 anys? Pensen reflectir-ho en una modificació pressupostària al pressupost actual i en els pròxims pressuposts de 2019, i en quina proporció?

11.- La proposta de nova Llei Electoral Valenciana és una de les més avançades de l’Estat i inclou llistes paritàries, rebaixa del llindar electoral del 5% al 3% per a afavorir la representativat dels partits menuts i major proporcionalitat, llistes desbloquejades, incentius als partits que facen primàries, amb debats televisats obligatoris i enviament de propaganda electoral unificat, entre altres coses. Tot i això, aquesta proposta no eixirà endavant, a pesar de tenir una ampla majoria favorable a Les Corts per la negativa de Ciutadans i el PP. Sr. Alcalde, després d’haver aprovat en aquest plenari una moció en el mateix sentit que la proposta que expliquem, amb els vots favorables del grup UPyD, PP, Compromís, Guanyar i el seu, quina és ara la seua postura sobre aquesta proposta i, en concret, sobre la rebaixa de la barrera electoral al 3%? Ha fet saber la seua posició al seu nou partit polític?

12.- Pensen actuar en els camins que han sofert importants desperfectes a causa de les últimes pluges? Quan ho faran?

13.- Pel que fa a l’estat dels camins, hi ha hagut cap queixa veïnal per registre referida a l’estat d’algun camí en concret? De quins camins i en quina data? Quina resposta ha donat la Regidoria?

14.- Per què ens va mentir el Sr. Regidor encarregat del clavegueram en l’últim plenari quan va referir-se a les accions fetes per l’Ajuntament per a evitar les olors?

15.- Gràcies a la resta de grups de l’oposició ens vam adonar en l’últim plenari d’una greu situació com és la decisió de contractar un conserge a través d’una empresa de serveis. Sr. Miralles, assumeix vostè tota la responsabilitat d’aquesta decisió? De quina partida es paguen eixos serveis? Era el Sr. Alcalde coneixedor del que es va fer amb anterioritat?

PREGUNTAS G.M. GUANYAR NOVELDA

1. Sr. Alcalde, ¿Cual es la plantilla actual de la biblioteca Municipal, incluyendo biblioteca infantil y ludoteca?¿Cual es el horario de la biblioteca y cuales los turnos de trabajo del personal?

2. Sr. Alcalde, nos han llegado numerosas quejas de estudiantes de novelda que utilizan los servicios de la biblioteca pública y que denuncian que la conexión Wifi es pésima hasta el punto de que resulte imposible que hay mas de dos o tres usuarios conectados. Incluso hemos podido saber que algunos estudiantes optan por acudir a la biblioteca de poblaciones vecinas como Monforte o Aspe. Hoy en día disponer de  conexión a internet es indispensable y básico para cursar cualquier tipo de estudios, y al mismo tiempo se trata de un servicio que se podría mejorar con facilidad y sin un gran coste económico. Por tanto, y teniendo en cuenta que se trata de un servicio fundamental en una biblioteca ¿tienen previsto actuar para mejorar la conexión a internet que ofrece la biblioteca pública? ¿Podemos esperar que solucionen este problema en breve.

3. Lo mismo sucede con el wifi en el Casal de la Joventut, que es inexistente y nos parece inaceptable que en unas instalaciones dedicadas especialmente a jóvenes no haya una buena conexión y Wifi abierto ¿Piensan subsanar esta situación?

4. Sr. Alcalde, En la Avda. Corts Valencianes a la altura del conservatorio de danza, se encuentra un cartel indicador de tráfico, situado justo en el centro de la acera que supone un problema de accesibilidad para las personas que transitan la zona. Además de que los dos postes que lo sujetan suponen un obstáculo, el cartel no dispone de la altura suficiente e incluso pasar por debajo resulta peligroso, motivo por el cual nos han llegado numerosas quejas. ¿Tienen prevista alguna actuación para solucionar el problema? ¿Podemos contar con que quede resuelto en breve?

5. Con respecto al mismo cartel, que además está roto en la parte inferior, y puesto que va a ser necesario actuar para resolver los problemas que ocasiona ¿Tienen pensado sustituirlo por uno nuevo  con rotulación en Valenciano?

6. Sr. Alcalde, recientemente se ha ampliado la acera el la puerta del colegio de educación infantil Carmen Valero, acción con la que nosotros estamos de acuerdo, sin embargo, nos indican algunas personas que acuden al centro a llevar a sus hijos e hijas que al parecer no se ha construido adecuadamente la pendiente de la acera que debería estar ligeramente inclinada hacia la calzada con el fin de verter el agua hacia ese lado en caso de lluvias. Resulta especialmente preocupante la zona en donde se encuentra el paso de peatones elevado al mismo nivel de la calzada que podría inundarse en caso de lluvias abundantes. Al parecer no hay tampoco instalado ningún sistema de desagüe ¿Pueden confirmarnos si han comprobado que estos trabajos que se acaban de realizar están  bien o si por el contrario, como nos dicen se trata una vez más de un error en la ejecución de los mismos? De ser así ¿que piensan hacer para solucionar el problema? ¿Se hará cargo de los costes la empresa que ha realizado los trabajos?

7. El gobierno de España acaba de anunciar que el próximo 22 de octubre se iniciarán los servicios de trenes de cercanías  Alicante- Villena, lo cual es una buena noticia para Novelda. ¿Tienen previsto habilitar un bus urbano que de servicio al barrio y a la propia estación en  horarios que se adecuen a la frecuencia de los trenes?

8. Sr. Concejal de calidad medioambiental, con motivo de la semana Europea de la movilidad que incluye la celebración del día europeo sin coche el pasado día 22 de septiembre que entre otras cosas  pretende sensibilizar  sobre los efectos negativos para la salud y el medio ambiente del uso irracional del coche y promover los desplazamientos por medios más sostenibles, como por ejemplo desplazamientos a pié, hemos podido verle en rueda de prensa anunciando que un año más el Ayuntamiento de Novelda se sumaba a la iniciativa, y por lo que hemos podido comprobar, un año más no han hecho Uds. nada. Entre las escasas actividades programadas, anunciaron la habilitación de itinerarios peatonales para que los y las escolares, que es algo que debería hacerse todo el año, o la apertura del parque del parque de tráfico el viernes por la tarde, que ese algo que ya se hace habitualmente los viernes y sábados. Si de verdad les interesa esta iniciativa, ¿Por qué no han tomado iniciativas reales cortando al tráfico calles de Novelda con motivo del día europeo sin coches como ha sucedido en otras poblaciones?

9. Sr. Alcalde en los 3 años y medio que llevan gobernando, tenemos la sensación de que no han hecho nada ni se han preocupado por la habitabilidad, la accesibilidad y las condiciones del centro histórico de nuestra ciudad, algo que contrasta con lo que viene sucediendo en las localidades vecinas. Recientemente se ha reunido Ud. con el estudiante que ha realizado que ha realizado un estudio sobre el centro histórico de Novelda, a quien queremos aprovechar desde aquí para felicitarle por el excelente trabajo que ha hecho. Además de aprovechar para salir en prensa y hacerse la foto, qué cosas ha encontrado Ud. interesantes y aplicables a la planificación urbanística municipal de Novelda?

10. Sr. Alcalde, ¿Por qué se ha trasladado al personal de Intervención y Tesorería que se encontraban en la planta baja del Ayuntamiento al semisótano? ¿Han tenido Uds. en cuenta criterios de accesibilidad?  ¿Se han planteado que en el semisótano no hay ni siquiera parada del ascensor que existen en la actualidad y que la única forma de acceder es mediante las escaleras? ¿Se dan Uds. cuenta de que con esta medida han conseguido empeorar todavía más las condiciones de accesibilidad para los y las trabajadoras del Ayuntamiento así como para las personas que vienen a hacer alguna gestión? Nos consta que ya han habido personas a las que se ha atendido en el semisótano y nos han trasmitido sus quejas.

11. Sr. Alcalde, hemos sabido que en la actualidad hay personas que solicitaron la renovación de la tarjeta de aparcamiento para personas diversidad funcional, que llevan más de 3 meses esperando y para recibirla. ¿A que se debe el retraso y por qué se largan tanto los trámites?

12. Sr. Alcalde, también hemos recibido quejas de personas que se dirigen al Ayuntamiento para hacer sus gestiones y nos han dicho textualmente  que “nunca antes se han visto esas colas de gente esperando”. De hecho se nos ha informado que muchas personas se van sin que se les atienda, ya que el registro tiene un horario de cierre, y cuando les llega su turno ya es tarde. ¿A que se debe esta situación?

13. Sr. Alcalde, el pasado 27 de julio el Ayuntamiento taló uno de los pinos del paseo de los molinos. Tal y como se acordó en la moción que fue aprobada unos meses antes, les solicitamos que nos facilitaran el informe de los técnicos que debe realizarse antes de proceder a la tala de un árbol. Finalmente se nos ha facilitado el informe firmado por el técnico de medio ambiente y en el comprobamos que en ningún momento se indica o recomienda que se proceda a talar el pino. El informe solo sugiere que se poden las ramas bajas y se indica que no es posible con un examen visual determinar si el pino está enfermo dañado al punto de que sea recomendable talarlo por peligro de caída, y concluye recomendando que se realice un estudio en profundidad para saber en que estado se encuentra. A la vista de estas conclusiones, ¿Pueden explicarnos por que motivo se procedió a la tala del árbol?

14. Sr. Alcalde, Con Respecto a las productividades que se pagan en algunos casos al personal de este Ayuntamiento, ¿Podrian decirnos a cuento asciende el Importe total que se pagó en el año 2014, en el 2015, en el 2016 y cal fue el correspondiente al 2017? ¿Podrían facilitarnos los mismos datos con respecto a las horas extraordinarias en los mismos periodos?

15. Sr. Alcalde, durante la anterior legislatura, se produjeron recortes en las jornadas laborales de muchos trabajadores y trabajadoras de este Ayuntmiento, debido a la situación económica de aquel momento. Según nos han informado, el entonces concejal de Personal, y actual concejal de Cultura, El Sr. Saez, se comprometió a restablecer la jornada a esas personas en cuanto la situación mejorase y lo permitiese. Este año nos han presentado Uds. unas cuentas con un superávit importante, reducción de la deuda, y además nos consta que ya hay muchas personas a las que se les ha devuelto a su jornada laboral completa  ¿Cuantos trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento siguen en la actualidad con la jornada reducida a consecuencia de los recortes realizados en la anterior legislatura? ¿A que departamentos, servicios o centros de trabajo pertenecen esas personas y cuantos por cada uno de ellos? ¿Cuando creen que se normalizará la situación laboral de todo el personal?

Otras noticias de interés

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

7,573FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,650SeguidoresSeguir
2,840SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES