Hoy, a las 20 h., Pleno ordinario de julio

El Salón de Plenos acogerá esta tarde, a partir de las 20 h., la sesión ordinaria de pleno del mes de julio. Podrás verlo en directo en nuestra página y en nuestro canal de Youtube.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 6 de febrero de 2018.

2. Resoluciones de la Alcaldía en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación.

3. Reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2018.- Aprobación.

4. Modificación de créditos nº10 del Presupuesto Municipal 2018.- Aprobación.

5. Rectificación Anual del Inventario de Bienes, Derechos y Acciones del Ayuntamiento de Novelda.- Resolución de Alegaciones y Aprobación Definitiva.

6. Despacho extraordinario.

7. Ruegos y Preguntas y en particular preguntas contestadas por escrito en trámite de dar cuenta.

PREGUNTAS G.M. SOCIALISTA

Pregunta 1

Concejal del área, este verano se ha declarado por parte de las instituciones pertinentes, como verano con riesgo extremo de Plagas, bien de cucarachas, bien de mosquitos y también de ratas. ¿Ha tomado las medidas pertinentes desde su concejalía? En caso afirmativo, ¿qué medidas son las que ha tomado?

Pregunta 2

Concejal de Mercado, ¿nos puede detallar quienes tienen llave de acceso al Mercado Municipal?

Pregunta 3

Concejal/a del área, hemos visto que la resolución de la subvención de itinerarios para reinserción socio-laboral ha sido negativa para Novelda, en otras palabras, no nos han concedido esta subvención para fomento de empleo en la ciudad ¿nos puede explicar los motivos?

Pregunta 4

Concejal de Mantenimiento, son muchos los vecinos y vecinas del barrio María Auxiliadora que nos han trasladado sus quejas por el estado de abandono de solares en dicho barrio. Es más, exigen acciones al equipo de gobierno por los problemas evidentes que ocasionan (malos olores, suciedad, posibles plagas, etc.) problemas que se agravan con el inicio del verano. ¿Piensa hacer algo al respecto?

Pregunta 5

Concejal de Mantenimiento, las quejas de los ciudadanos y las ciudadanas sobre el mal estado de los parques de Novelda es ya una constante. Esta vez, las muchas quejas que nos llegan son del Parque La Magdalena, en concreto la zona infantil, por el estado evidente de deterioro en el que se encuentra, sobre todo las losetas (las de caucho de la zona de los columpios), pavimento que se encuentra, según la loseta, o rota o levantado o directamente no existe loseta, con el consiguiente riesgo para los niños y niñas que lo usan, que constantemente están cayéndose y lastimándose. Concejal ¿piensa solucionar el problema?

Pregunta 6

Siguiendo con adecuación y mantenimiento, Concejal del área, el Cementerio Municipal es otro de los sitios que se encuentra en un evidente estado de abandono, de hecho ya ha recibido por registro alguna que otra queja de ciudadanos. Concejal de Cementerio, ¿piensa ponerse manos a la obra y mantener y adecuar como es debido este espacio?

Pregunta 7

Concejal de Modelo de Ciudad ¿qué Plan de Organización o Coordinación se ha llevado a cabo para con las obras de la ciudad?

Pregunta 8

Concejal de Urbanismo ha llegado un recurso de reposición presentado por unos vecinos de Novelda con respecto a las Obras de Mejora Red Viaria de Novelda. En dicho recurso, especifican de manera muy clara y concisa la vulneración que, consideran, ha realizado este Equipo de Gobierno en las obras del mencionado plan. A tenor de la extensa documentación, jurisprudencia y sobre todo, pruebas aportadas por parte de estos ciudadanos, ¿reconocéis vuestro error en este plan de Mejora de Red Viaria de Novelda?

Pregunta 9

Concejal del área, definitivamente la Zona Azul ha visto reducida su área de alcance, tal y como los vecinos de la zona recomendaron y solicitaron desde el primer momento ¿no hubiera sido más sencillo hacerlo así desde el principio?

Pregunta 10

Concejal de Turismo, ¿nos puede explicar los verdaderos motivos por los que se ha suspendido el Concurso de Embolsado?

Pregunta 11

Responsable del equipo de gobierno ¿a qué se debe el retraso en la incorporación del nuevo técnico en contabilidad y presupuestos?

Pregunta 12

Concejal/a del área ¿cuándo se va a proceder a conceder las subvenciones del 2017 a las asociaciones socio-sanitarias?

Pregunta 13

Llevamos ya unos cuantos días de vacaciones escolares, por ello Concejala de Servicios Sociales ¿nos puede decir con qué tipo de contrato se está realizando el servicio de comedor escolar para las vacaciones de verano? Y ¿a cuánto asciende la subvención que Generalitat ha concedido a este Ayuntamiento?

Pregunta 14

Concejal de Deportes ¿cómo se ha gestionado la asistencia de menores en riesgo de exclusión a los distintos campus deportivos que hay en nuestra localidad?

PREGUNTAS G.M. COMPROMÍS PER NOVELDA

1.- Dissabte 16 de juny va tenir lloc la graduació dels alumnes de l’IES Vinalopó. Va cridar l’atenció que no hi haguera presència de la regidora d’Educació ni de cap regidor de l’equip de govern malgrat haver estat convidats. Podem conéixer els motius?

2.- En passada sessió de JGL es va aprovar l’ús de la identitat Corporativa tant de l’Escut com de la Marca Novelda. S’han tingut en compte els criteris del nostre Reglament de Normalització Lingüística o s’han vulnerat com ve sent costum en la majoria d’àrees de l’equip de govern?

3.- En data 4 de maig de 2018 la JGL va adoptar l’acord d’aprovació de les Clàusules administratives particulars i de Prescripcions tècniques reguladores del contracte per a l’adjudicació dels treballs d’assistència tècnica en la redacció del Pla General Estructural i del Pla d’Ordenació Pormenoritzada de Novelda. Es va presentar alguna empresa a la licitació?

4.- En data 1 de juny de 2018 la JGL acorda modificar les Clàusules administratives rebaixant les exigències tècniques a les empreses que liciten als treball de redacció del Pla General. Esta rebaixa en les exigències tècniques podria repercutir negativament en la redacció dels treballs?

5.- Per què els treballs de cartografia escala 1:1000 del Pla General d’Ordenació Pormenoritzada els ha de fer l’Ajuntament i no l’empresa adjudicatària?

6.- En data 7 de març de 2018 es registra escrit presentat per representants de l’Associació de Veïns del Centre sol·licitant la retirada del projecte de “Millora de la Xarxa Viària de Novelda” i la paralització de les obres en base a una sèrie d’arguments tècnics. Podem conéixer els motius pels rebutgen les seues al·legacions?

7.- Quantes queixes veïnals s’han rebut a causa de es obres de “Millora de la Xarxa Viària de Novelda? Han rebut resposta de l’ajuntament?

8.- A qui es va convocar i amb quina data per a la reunió que el regidor d’Urbanisme ens va dir el passat plenari que es va celebrar amb els veïns afectats per les obres de l’Avinguda de la Constitució?

9.- Hem observat que s’està tornant a obrir el Carrer Colom. Per quin motiu? Té un cost afegit aquesta actuació i en eixe cas, qui l’assumeix? Qui vigila les obres per part de l’Ajuntament? S’ha reunit el regidor d’Urbanisme amb els veïns per a informar-los sobre aquesta actuació?

10.- Els camions de replega d ela brossa de Novelda han fet o estan fet cap servei a altres poblacions?

11.- Per què en la pàgina web de l’Ajuntament, en allò que correspon a transparència, ha desaparegut l’apartat de normativa en exposició pública? No consideren més transparent i senzill per a la ciutadania que la normativa pendent d’aprovació estiga accessible des de la pàgina web, com sí ho fan altres administracions públiques?

12.- Està donant-se la trista circumstància a la nostra ciutat que hi ha persones que s’estan proveint d’aigua en les fonts de distints parcs de la ciutat, presumiblement per no disposar del servei d’aigua potable en els seus domicilis. Són coneixedors d’aquesta lamentable situació? Quines accions s’han dut a terme per l’àrea de Serveis Socials per tal de solucionar este problema social?

13.- Per què no es va preveure l’habilitació de places d’aparcament provisionals per a persones amb mobilitat o visibilitat reduïda al voltant de la Glorieta durant la celebració de la Gala Benèfica de Novelda Accessible? Eren conscients que amb el tall de carrers habitual del cap de setmana es dificultaria l’accessibilitat a l’esdeveniment i les places d’aparcament disponibles?

14.- El parc 8 de març en els darrers mesos s’ha convertit els caps de setmana en un lloc per a fer “botelló” amb les conseqüències negatives que comporta: baralles, escàndol nocturn, vidres trencats, brutícia… Han rebut alguna queixa per part dels veïns? Quines mesures ha pres l’ajuntament per evitar esta indesitjable situació?

15.- Tenint en compte que des de fa mesos ja se sabia que la vinya on tradicionalment venia celebrant-se el concurs de “posar saquets al raïm” no estaria disponible per a l’edició d’enguany, quines actuacions ha fet l’Ajuntament per a buscar alternatives? S’han considerat les propostes que es van fer al Consell Sectorial d’Agricultura? Per què Novelda ha perdut este tradicional concurs, característic de la nostra agricultura?

PREGUNTAS G.M. GUANYAR NOVELDA

1) Sr. Alcalde, con respecto a la zona azul, que se estableció recientemente, y que ha generado tanta polémica ¿Pueden decirnos si finalmente tienen intención de reducir la zona azul, tal y como se comenta en redes sociales, si van a eliminarla, o qué planes tienen al respecto?

2) Sr. Concejal de Urbanismo, con respecto a las diferentes obras que se están realizando en diferentes calles de Novelda, como es el caso de la Calle Colón, que ya está abierta de nuevo al tráfico y además observamos que ya se han pintado las diferentes señalizaciones en la calzada y bordillos etc.¿Debemos entender que las obras en la citada calle ya han finalizado? Y si no fuera así ¿cuales son los trabajos o los elementos que faltan para que la calle quede totalmente acabada según el proyecto?

3) Sr. Concejal de urbanismo, hemos observado también en la calle colon que tras las obras, la altura de las aceras nos parece exagerada, con bordillos de vértigo y el firme de la calzada totalmente parcheado y en algunos rincones con pegotes de cemento. Tanto si entra en el proyecto como si no, ¿tienen Uds. pensado volver a asfaltar la calle colón que tras las obras realizadas ha quedado con un aspecto bastante deteriorado?

4) Sr. Concejal de urbanismo, tras abrirse de nuevo a la circulación la calle colón, y volver a ser una calle transitada, ¿Qué valoración hacen uds. del resultado de las mismas? ¿Se sienten satisfechos con el aspecto con el que ha quedado la calle? ¿Creen que la apariencia actual de la calle colón se corresponde con la que debería tener tras ser remodelada? Y por otro lado ¿Consideran uds. que merece la pena el dinero gastado y las molestias ocasionas a la vista de los resultados?

5) Sr. Concejal de urbanismo, ¿ha hecho ud. o está haciendo algún tipo de supervisión y seguimiento de las obras que han finalizado y las que están en marcha o acaban de empezar? A la vista de todas las deficiencias que se están presentando en diferentes calles, nos preocupa muchísimo que al final y después de invertir tanto dinero y ocasionar tantas molestias, el resultado de estás obras que debería ser mejorar el transito y el aspecto de nuestras calles, no sea el deseado y por tanto resulte ser un despilfarro y una decepción para nuestros vecinos y vecinas.

6) Sr. Alcalde, al principio de la legislatura, y a propuesta de Guanyar Novelda, se aprobó nuestra moción para declarar Novelda como ciudad de acogida para tantas y tantas personas que se ven obligadas de dejar sus países intentando buscar una oportunidad, arriesgando su vida en el intento pero muchas veces casi como única opción huyendo de la guerra y la violencia. Recientemente conocimos la noticia de la llegada del Acuarius al puerto de Valencia tras una travesía de desesperación con más de 700 personas abordo, muchas de ellas niños y niñas que han llegado solos.

Tras la llegada de estas personas que buscan refugio, ¿Que ha hecho el ayuntamiento de Novelda para favorecer el acogimiento de estas personas, familias, o niños y niñas por parte de las familias de Novelda que deseen hacerlo? ¿Se han puesto en contacto con las autoridades pertinentes para informarse sobre los procedimientos a seguir para hacer efectivas las acogidas? ¿Se dispone de información sobre esta materia en los servicios sociales de novelda a disposición de los vecinos y vecinas de Novelda que deseen ofrecerse como familia de acogida?

7) Sr. Alcalde, pueden informarnos si ha habido o hay en la actualidad personal ejerciendo funciones de conserje en alguna dependencia o instalaciones municipales, que no está contratado por el propio Ayuntamiento, sino que pertenece a una empresa externa? Y si es así, ¿Se han planteado Uds. la situación que se genera con trabajadores que realizando los mismos trabajos tienen condiciones laborales y salariales tan diferentes?

8) Sr. Alcalde, el campo de futbol de La Magdalena es de propiedad municipal, y en la actualidad entre otras cosas, se utiliza por los equipos de futbol base, que junto con otros deportes, implica a muchas personas de nuestra localidad, sin embargo, el campo de futbol, sin ninguna actuación de remodelación desde hace mucho tiempo, según nos informan tiene muchas carencias. ¿Tienen prevista algún tipo de inversión o actuación de mejora del campo de futbol?

Otras noticias de interés

1 COMENTARIO

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

7,573FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,650SeguidoresSeguir
2,840SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES