Este martes, a las 20:00 horas, pleno ordinario. Consulta las preguntas y mociones de los diferentes partidos políticos

Podrás seguir la sesión plenaria a través de Novelda Digital

Orden del Día:

1.    Aprobación del borrador del acta de la sesión de 25 de noviembre de 2020

2.    Resoluciones de la Alcaldía en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación. En particular:

– Resolución n.º 2020/1811; Sustitución de la Presidencia de la Junta de Gobierno  Local

3.    Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019: Aprobación

4.    Propuesta de agrupación de los Consejos Sectoriales de Cultura y el de Normalización Lingüística.- Aprobación

5.    Propuesta de creación del Consejo Sectorial de Formación Profesional y aprobación inicial de su reglamento de régimen interno

6.    Ordenanza fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.- Modificación

7.    Ordenanza fiscal de la Tasa por prestación de Servicios relacionados con el otorgamiento de Licencias, Autorizaciones, Control y/o Inspección de Comunicaciones Previas y Declaraciones Responsables de carácter urbanístico y ambiental.- Modificación

8.    Ordenanza fiscal de la tasa por ocupación de terrenos de uso público municipal con Terrazas, Barras y Quioscos.- Modificación

9.    Modificación de la “Ordenanza reguladora de la ocupación de terreno de uso público municipal con Terrazas, Barras y Quioscos”.- Aprobación Inicial

10.  Concesión del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y del Servicio de Saneamiento de Novelda.- Interpretación del contrato

11.  Propuesta de aceptación de la cesión de las plantas sótano, segunda y tercera del inmueble sito en C/ Pelayo, 9 esquina a C/ Emilio Castelar, propiedad de la Generalitat Valenciana

12.  Propuesta para el reconocimiento de Museo del Modernismo de la ciudad de Novelda, ubicado en el actual Centro Cultural Gómez-Tortosa

13.  Ruegos y Preguntas, y en particular preguntas contestadas por escrito en trámite de dar cuenta.

Moció de suport al poble sahrahuí

El passat divendres 13 de novembre, les Forces Armades marroquines violaren deliberadament l’acord de l’alto el foc signat en 1991 entre les dues parts del conflicte al Sàhara Occidental (Front Polisario i el Marroc) en enviar forces militars a través de tres rutes a l’est de la bretxa il·legal de Guerguerat cap als civils sahrauins que es manifestaven pacíficament en la zona des del 21 d’octubre. L’operatiu, que es considera un incompliment flagrant de l’acord, constitueix una agressió directa contra el poble sahrauí.

La pressió va més enllà de les hostilitats sorgides entre els dos bàndols, que van començar en la  franja de cinc quilòmetres desmilitaritzada entre el Sàharra Occidental i Mauritània i s’estén a les ciutats sahrauines. Així, diverses organitzacions d’activistes denuncien batudes i detencions a Al-Aaiun i Dajla.

El Front Polisari i el Govern sahrauí responsabilitzen plenament al Regne del Marroc de totes les perilloses conseqüències d’aquest atac sobre la seguretat i estabilitat de la regió, i el futur de l’Acord de Pau que s’ha estancat durant anys a causa de l’incompliment Referèndum d’autodeterminació, que és l’únic pacte i acord signat entre les parts sota la doble supervisió de Nacions Unides i la Unió Africana.

A més, la situació dels presos polítics sahrauins, que ja era greu, s’ha tornat més crítica aquest any amb la crisi sanitària. Viuen amb mínimes condicions d’higiene, mal alimentats, amb malalties i sense atenció mèdica. En aquest sentit, organitzacions com Amnistia  Internacional i d’altres han demanat al Govern de Marroc la immediata posada en llibertat de periodistes i manifestants pacífics del Marroc i del Sàhara Occidental, a la presó per les seues conviccions polítiques i en rics per la COVID-19 a les presons marroquines.

El Poble Sahrauí porta patint una tragèdia des de l’any 1975, quan la Marxa Verda va posar fi a la presència espanyola en el territori del Sàhara Occidental, sense que poguera concloure’s el procés de descolonització que estava en curs en el marc de les Nacions Unides. L’abandó espanyol del territori es va veure succeït  per la declaració de la República Àrab Sahrauí Democràtica el 27 de febrer de 1976. No obstant això, l’ocupació il·legal del territori del Sàharra Occidental per part del Marroc va provocar una llarga guerra que va forçar el fet que centenars de milers de sahrauins patiren l’exili i la vulneració del seus drets humans, individuals i col·lectius.

Hui, els campaments de refugi sahrauins ens recorden amb vergonya que l’estat espanyol té una responsabilitat administrativa i històrica, com a antiga potència colonitzadora, amb el Poble Sahrauí que tants anys porta esperant tornar a les seues terres. L’oblit de la comunitat internacional constitueix al poble sahrauí com l’únic subjecte legítim per a exercir el dret d’autodeterminació sobre el Sàhara Occidental, sense que cap altre poble o país puga condicionar aquest dret.

Són múltiples i reiterades les resolucions de l’ONU que reconeixen el dret del poble sahrauí a decidir el seu futur lliurement i la necessitat de buscar una solució justa i pacífica que implique el seu lliure exercici per la població del Sàhara Occidental i que pose fi d’aquesta manera a aquest procés de descolonització inacabat.

El nostre estat, en definitiva, té un deute històric amb el poble sahrauí. No podem oblidar la responsabilitat política, històrica i ètica que té l’Estat Espanyol en el procés de descolonització definitiu del Sàhara Occidental.

Per part del nostre municipi, Novelda porta participant des de fa anys en el programa “Vacances en Pau” a través de l’Associació d’Amistat amb el Poble Sahrauí, en projectes de cooperació i amb l’agermanament de Novelda amb la població de Bir Lehlu. La nostra població i l’Ajuntament de Novelda sempre ha mostrat  la seua sensibilitat i solidaritat amb el Poble Sahrauí.

És per tot això, que proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

1.- Reafirmar la solidaritat i el suport de l’Ajuntament de Novelda amb el Poble Sahrauí, en la seua justa lluita pels seus drets legítims.

2.- Instar el govern d’Espanya i la comunitat internacional que promoguen totes les iniciatives per a assolir una solució justa i definitiva, mitjançant la celebració d’un referèndum, tal com marquen les resolucions de les Nacions Unides.

3.- Reiterar que el problema del Sàhara Occidental és un procés de descolonització inacabat que ha de ser solucionat conforme el Dret Internacional.

4.- Exigir el respecte als Drets Humans en els territoris ocupats del Sàhara Occidental i l’immediat alliberament de tots els presos polítics sahrauins i conéixer el destí dels més de 500 civils desapareguts i 151 presoners de guerra, tal com han demanat les organitzacions de defensa dels Drets Humans.

Igualment es considera imprescindible garantir el lliure accés als territoris ocupats per a delegacions d’observadors i mitjans de comunicació; així com demanar al Consell de Seguretat de l’ONU i a la Comunitat Internacional que adopten les mesures necessàries per a la ràpida aplicació de l’ampliació del mandat de la Missió de l’ONU per al referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) per a garantir el respecte dels Drets Humans en els territoris ocupats del Sàhara Occidental.

5.- Incrementar l’ajuda alimentària i la cooperació amb la població sahrauí que resisteix en condicions infrahumanes en els campaments de refugiats sahrauins per a a pal·liar les extremes condicions de vida dels seus habitants i cobrir les necessitats alimentàries, educatives i d’allotjament.

6.- Instar la Unió Europea a complir la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Euopea, en el sentit d’exigir que cap acord comercial entre la UE i el Marroc siga aplicable en el territori del Sàhara Occidental, ja que, tal com assenyala aquesta resolució, el Sàhara no forma part del Regne del Marroc.

7.- Enviar aquesta moció a l’Ambaixador del Marroc a Madrid, a les autoritats sahrauines, al Govern espanyol, a la UE i al Secretari General de l’ONU.

PREGUNTES

1.- Hi ha previsió des de l’Ajuntament d’impulsar d’alguna manera la creació de Comunitats Energètiques Locals a Novelda? En cas afirmatiu, com i en quin termini preveuen impulsar-les?

2.- Quan estaran disponibles per al seu ús social les cinc vivendes recentment adquirides per la Generalitat Valenciana a través del mecanisme de “tanteig i retracte”? És necessari fer alguna actuació municipal prèvia?

3.- Per què l’Ajuntament no convida els grups polítics als actes de promoció del port sec, com per exemple l’acte d’Asp del passat 17 de desembre?

4.- Quants comerços no associats a l’Associació de comerciants s’han adherit a la campanya «Rasca y Gana» del Pla Reactivem Novelda?

5.- Per què ha quedat senyalització horitzontal (STOPs i passos de vianants) sense pintar en els carrers recentment reasfaltats en la zona del carrer Viriato?

6.- Per què no es retiren els contenidors d’obres una vegada acabades les obres d’accessibilitat de les voreres?

7.- Quin va ser el motiu exacte pel qual es va perdre la subvenció de la Conselleria de Cultura per a espais escènics?

8.- Quan esperen tindre aprovat el nou Reglament del Mercat “La Plaça”?

 • Sra. Concejala de Medio Ambiente: Hay una ordenanza que tipifica sanciones para los excrementos de animales en vía pública, no sabemos si se aplica o no, sólo tienen que pasear y mirar los huecos de los árboles de la calle Travesía y ver como se usan de aseos para animales. ¿Cuántas sanciones se han puesto en estos 2 últimos años? ¿Se van a tapar la zona de tierra de los árboles como en otras zonas (c/ Ausías March) para evitar que se usen de aseos?
 • Sra. Concejala de Sanidad: Viendo que ésta pandemia va para largo y que en el Centro de Salud de Novelda no dejan entrar, ni hacer cola dentro, ni nada y el tiempo no acompañó éste verano por las altas temperaturas, y ahora por las bajas y el mal tiempo, para estar en la calle esperando a que el trabajador del Centro de Salud te dé permiso para entrar a sacarse sangre, vacunar, mostrador, citas…viendo que Consellería no se ha preocupado de hacerlo, preguntamos si:

¿Se ha preocupado usted de pedir a Consellería unas carpas o una solución para el patio de la entrada del Centro de Salud para resguardar del frío, lluvia…? ¿Si es así tienen alguna respuesta?

Si usted no se ha puesto en contacto con Consellería, ¿Va a poner usted solución al problema que hay, ya que estamos en invierno y se prevé que el centro de Salud va a continuar con la misma forma de trabajar mientras dure la pandemia?

 • Sra. Concejala del Mercado: Tenemos quejas de los usuarios de la cámara de la verdura del Mercado de Abastos, ya que hay usuarios que lo utilizan de almacén y no de cámara propiamente dicha. ¿Nos puede informar qué patrón sigue a la hora del reparto de espacio para cada usuario? ¿Se ha informado a los usuarios que el uso de la cámara no es un uso propio de almacén?
 • Sra. Concejala de Mercado: Durante las fiestas y debido al estado de alerta en el que nos encontramos, sabemos que en los espacios cerrados, no podemos superar el aforo permitido. Se ha realizado éste control en el mercado de abastos, mediante personal de protección civil y empleados del ayuntamiento, los cuales en algunos casos a la entrada te daban un papel y a la salida lo tenías que devolver. ¿Cómo se controla en aforo de ésa forma? ¿ Estaban las puertas abiertas ya que es un espacio cerrado para la ventilación o ha habilitado otro mecanismo para la renovación de aire?
 • Sr. Alcalde: Han puesto en nuestro conocimiento que han mantenido conversaciones en las que ustedes presentan una propuesta a la Comunidad de Aguas de Novelda para la instalación de un parking público en el solar de ésta entidad sita en la calle Alcalde Manuel Alberola. ¿Nos puede indicar cuál es la propuesta de ha presentado?
 • Sra. Concejala de Servicios Sociales: Debido a la alerta por temporal de frío y lluvia. ¿Se ha habilitado algún refugio para albergar a la gente que lo pueda necesitar?¿Si no es así, se ha preparado un dispositivo con el fin de paliar algún caso? ¿En qué consiste dicho dispositivo?

 • Sr. alcalde, en el pasado mes de diciembre,  la Conselleria de Vivienda puso a disposición del Ayuntamiento de Novelda cinco viviendas adquiridas por tanteo para emergencias habitacionales, ¿qué acciones ha realizado el Ayuntamiento al respecto?, ¿existe un listado de espera con solicitudes de viviendas, qué criterios se van a seguir para adjudicarlas a los solicitantes en tal caso y cuál va a ser el procedimiento?
 • Sr. alcalde, el Ayuntamiento colaboró con la campaña comercial “REGALA NOVELDA” lanzada por la Asociación de Comerciantes, adquiriendo tarjetas por importe de 10.000 €, que lógicamente revertirán en los comercios asociados, ¿tiene previsto destinar otros 10.000 € para ayudar a los comercios que no pertenecen a esta asociación, puesto que el Plan de

 Estímulo Económico Reactivemos Novelda , entendemos que no distingue entre los comercios asociados o  los que no son?

 • Sr. alcalde,  ¿qué criterios se han seguido para distribuir las 200 tarjetas de 50,00 € adquiridas por el Ayuntamiento de la campaña “Regala Novelda”?
 • Sr. alcalde, ¿nos puede informar del importe recaudado por infracciones urbanísticas durante 2020 y, cuántas denuncias se han producido por este concepto durante 2020?
 • Sr. alcalde, ¿nos puede informar del número de solicitudes de tarjetas de estacionamiento para personas de movilidad reducida se han producido durante 2020 y si alguna de ellas se ha autorizado?
 • Sr. alcalde, ¿nos puede informar del número de solicitudes de ayuda sobre empobrecimiento energético se han producido durante 2020, cuántas de ellas se han aprobado y el importe total concedido de las mismas?
 • Sr. alcalde, ¿nos puede informar del número de modificaciones de créditos realizadas durante 2020?
 • Sr. alcalde, ¿nos puede informar del importe total concedido para ayudas por motivos de la pandemia del COVID-19, durante 2020?
 • Sr. alcalde, ¿qué número de comunicaciones por cese de actividad se han recibido en el Ayuntamiento durante 2020?
 • Sr. alcalde, en la Comisión Informativa del pasado martes día 5, se nos informó que desde el Ayuntamiento se había procedido a comunicar a todos los hosteleros de Novelda las nuevas condiciones para este año de las terrazas, mientras duren las restricciones impuestas por Sanidad respecto al aforo interno de los locales, según acuerdo establecido con la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Novelda, ¿nos puede informar mediante qué medio se les ha comunicado este acuerdo a todos los hosteleros noveldenses?
 • Sr. alcalde, ¿nos puede informar si este equipo de gobierno tiene previsto destinar ayudas a los hosteleros para paliar las pérdidas ocasionadas tras las restricciones horarias impuestas desde el Gobierno Autonómico?
 • Sr. Alcalde, Quines noves actuaccions s’estan fent a la zona de proliferació del Fartet al paratge de la Mola
 • Sr. Alcalde, hem observat que en l’avinguda de Petrer, amb Sergent Navarrés i també davant del camp de *futbol, s’han instal·lat unes estructures metàl·liques que semblen ser tanques publicitàries Qui ha col·locat aqueixes estructures i quina finalitat tenen? Les ha col·locades el propi Ajuntament o alguna empresa de publicitat? I si és així Quin benefici reporten a l’Ajuntament?
 • Sr. Alcalde, ¿Qué instrucciones tiene o cual es el protocolo que se está siguiendo desde la policía local, cuando se da aviso de una animal herido, perdido o abandonado, por ejemplo un perro o un gato? ¿Qué pasos debe seguir la policía cuando se presenta en e lugar de los hechos? ¿si está herido, se le traslada al veterinario? Si no lo está ¿Cómo deben proceder los agentes?
 • Sr. Alcalde, con respecto a las jaulas que hay en dependencias de la policía local para albergar a los animales encontrados hasta que sus dueños los reclamen o recojan o hasta que puedan presentarse desde las asociaciones protectoras para hacerse cargo de estos animales ¿A quien corresponde el mantenimiento y correcta limpieza de estas instalaciones? ¿Se está llevando a cabo la correcta limpieza de estas jaulas con la frecuencia necesaria?
 • Sr. Alcalde, con respecto a mismo tema, ¿Qué protoloco se sigue durante la estancia de estos animales en dependencias de la policía? ¿Se está garantizando un cuidado adecuado de estos animales durante su estancia? ¿A quien corresponde asegurarse de que se les proporcione alimentación, agua y protección de las inclemencias climáticas?

Otras noticias de interés

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

7,727FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,770SeguidoresSeguir
3,820SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES