Este martes, pleno ordinario a las 20:00 horas. Consulta las preguntas y mociones de los partidos políticos

Podrás seguir la sesión plenaria a través del canal de YouTube de Novelda Digital

Orden del Día:

1. Aprobación del borrador del acta de la sesión de 7 de septiembre de 2021.

2. Resoluciones de la Alcaldía en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación.

3. Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Novelda (PLPIF). – Aprobación.

4. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: Concesión de subvenciones para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española. – Solicitud de inclusión de este Ayuntamiento al procedimiento de concurrencia competitiva.

5. Propuestas para la delegación de atribuciones de establecimiento y modificación de precios públicos en la Junta de Gobierno Local. – Aprobación.

6. Propuesta de Fiestas Locales para el año 2022.- Aprobación.

7. Ruegos y Preguntas, y en particular preguntas contestadas por escrito en trámite de dar cuenta.

MOCIONES

MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA 25 D’OCTUBRE COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL

El comerç local a la Comunitat Valenciana és un sector clau en el desenvolupament de la societat valenciana. La seua importància resideix en els efectes econòmics, mediambientals, territorials i socials que van associats a la seua activitat, el que el converteix en una peça fonamental del teixit socioeconòmic valencià.

En aquest sentit el paper que juga dins de l’economia real és essencial per a la transició del model econòmic que necessitem. Fet que aquest sector ha evidenciat més que mai al llarg d’aquesta pandèmia, ja que ha posat l’accent en atendre les necessitats de la població que més ho necessitava i adaptant-se a unes circumstàncies canviats i imprevisibles.

Per tot això des de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, vol donar el reconeixement que aquest sector es mereix amb la creació del Dial del Comerç local el dia 25 d’octubre.

Amb tot, volem destacar que el comerç local potencia els canals de venda de proximitat, així com els de quilòmetre zero i venda sense intermediaris o venda directa. Aquests canals permeten generar experiències de compra més personalitzades i major capacitat per atendre les diferents necessitats de les poblacions locals.

Així mateix, el comerç de proximitat té un impacte mediambiental menor que altres tipus de comerç, ja que redueix els quilòmetres que recorren moltes de les seues mercaderies per arribar als consumidors finals i amb això la petjada de carboni associada a aquests canals de distribució. D’igual manera, els desplaçaments a els comerços locals freqüentment es caracteritzen per no necessitar de transport motoritzat tant de les persones consumidores com dels treballadors i treballadores del sector. Fet que, alhora, també ens permet reduir els problemes associats al transit excessiu i congestió que pateixen alguns nuclis urbans, com els de les ciutats més grans del nostre territori.

Igualment, dins del comerç local existeixen diferents opcions de venda que ens permeten reduir el plàstic i els envasos no reutilitzables associats al consum, com és el cas, entre altres, de la venda a granel. D’aquesta manera, acabem produint una menor generació de residus.

Per tot l’exposat, des del grup municipal Compromís proposem els següents:

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Novelda acorda donar suport a la celebració del Dia del Comerç local el pròxim 25 d’octubre a la Comunitat Valenciana per tal de potenciar la importància que té dins d’un model econòmic sostenible i inclusiu, i per ser un element essencial per a la qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats.

SEGON.- Fer extensiu aquest acord plenari als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana.

MOCION QUE PRESENTA AL PLENO ORDINARIO DE OCTUBRE EL GRUPO POLÍTICO VOX NOVELDA EN LA QUE SE SOLICITA ADECUAR “EL CAMINO DE LOS BAÑOS”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vía pública conocida popularmente como el “Camino de los Baños”, que comunica el Paseo de los Molinos con la calle Manuel Bonmatí, paralela esta última al cauce del río Vinalopó, se encuentra en un estado lamentable, con una superficie irregular, que lo hace intransitable y peligroso. Habiendo sido esta vía muy transitada y utilizada en otros tiempos, es una pena que se encuentre en este estado y que muchas personas no puedan aprovecharla por miedo a caídas, teniendo que dar un gran rodeo para acceder a la zona del río, zona muy usada por los ciudadanos que salen a caminar.

Vecinos nos trasladan que han realizado peticiones en esta línea al Ayuntamiento, sin obtener respuesta alguna.

Es deber del Ayuntamiento mantener las vías públicas en buen estado y velar por los intereses de sus vecinos.

Por todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO

UNICO. –  Instar a los servicios urbanísticos o de mantenimiento del Ayuntamiento, a realizar un estudio de las necesidades, para adecuar el “CAMINO DE LOS BAÑOS” con el objeto de hacerlo más accesible a las personas y que puedan caminar por el mismo sin riesgo a caídas, por su mal estado actual.

PREGUNTAS ESCRITAS

1-Sr. Concejal de Mantenimiento: Tal y como venimos preguntando en plenos anteriores es un clamor popular las quejas por el estado en que se encuentran todos los parques de la ciudad, ya les preguntamos por los juegos del Parque Salvador Sánchez Arnaldos, y nos comunicaron que a lo largo de septiembre se solucionaría, vamos a esperar a este mes, pero siguiendo con los parques y vallas en juegos, en el parque Nuestra Sra. del Pilar también hay algunas vallas ya varios meses ¿a qué se debe? ¿Cuánto tiempo tardarán en solucionar y quitar dichas vallas?  También nos han llegado quejas de la zona de juegos del parque de las especias en la que nos indican que la barandilla del columpio lleva muchas veces rota. ¿Cuándo tienen previsto solucionarlo?

2-Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana: Hay muchas quejas de los vecinos cercanos al Pub Mosaic y Parque Salvador Sánchez Arnaldos y otros parques donde se ha convertido en habitual la concentración de gente y peleas y donde presuntamente parece ser que hay trapicheo con estupefacientes, con quejas continuas y llamadas a la policía en las que nos comunican tardan demasiado en acudir. Especialmente preocupados en el pasado fin de semana del 24 al 26 de septiembre. ¿Qué explicación pueden aportar a los ciudadanos y qué soluciones, actuaciones o medidas tienen previsto tomar?

3-Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana: Del mismo modo y al hilo de lo anterior, también nos llegan quejas de los diferentes botellones que se realizan en los campos sitos en la zona del campet y solares cercanos a la Escuela de Adultos y en diferentes parques de la ciudad, haciendo un mal uso de las zonas de juegos infantiles ¿Qué soluciones y medidas tienen previstas?

1.- Amb l’arribada de la tardor, tornarà a obrir el Mercat els divendres fins a les 20:30, com tradicionalment s’ha fet? A partir de quina data o, en cas negatiu, per quin motiu?

2.- Les finestres de la planta superior de l’edifici del Mercat presenten un aspecte de brutícia intolerable per a un edifici dedicat al consum humà, i suposem que la resta o bona part de la planta superior podria trobar-se en el mateix estat. Quan pensen solucionar este problema?

3.- Com afecta el Pla d’Igualtat de personal de l’Ajuntament al personal subcontractat per l’Ajuntament en serveis com la neteja d’edificis, replega de la brossa, gestió de l’aigua potable, etc.?

4.- A la reunió de presentació del diagnòstic del Pla d’igualtat de la ciutat de Novelda vam saber que aquest diagnòstic no comptava amb les respostes de diverses regidories de l’equip de govern. Com és possible que s’arribe a aquesta situació? S’han incorporat ja les aportacions de totes les regidories de l’equip de govern al diagnòstic del Pla d’Igualtat?

5.- Quines activitats ha fet la Regidoria d’Educació per a fomentar la matriculació en els conservatoris de Dansa i de Música?

6.- En un Consell Escolar, el regidor d’Educació va dir que vol aconseguir aules de 2 anys a tots els centres públics. Quines gestions s’han fet o s’estan fent per a aconseguir-ho? Afectaria això a la continuïtat de l’Escoleta Infantil Municipal “Ramona Simón”?

7.- Hi ha previsió de renovar el servei d’assessorament familiar ofertat per l’Ajuntament a partir de gener de 2022?

8.- Ens pot indicar a quines empreses se’ls ha demanat pressupost per a realitzar el contracte menor del servei d’assessorament familiar? Quins criteris s’han utilitzat per a seleccionar estes empreses?

9.- Tenim entés que algunes subvencions dels Fons Europeus Next Generation per a la transformació urbana estan reservades per a poblacions superiors a 50.000 habitants, o d’entre 20.000 i 50.000 habitants, només si tenen servei de transport públic urbà. És un tema al qual vostés no li han donat solució encara, sobre el qual es van prometre moltes coses i ara podria acabar limitant l’accés a subvencions. Tenen pensat donar-li solució? De quina manera?

10.- En les obres que s’estan fent en el Velòdrom s’han tingut en compte obres de desaiguat suficients?

11.- L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ha convocat ajudes per a l’adquisició de mitjans materials destinats al cos de policia local. Han participat en la convocatòria i quin material s’ha adquirit?

12.- El dia 7 de juliol, fa ara quasi tres mesos, es va aprovar per plenari l’ordenança municipal de circulació de vehicles de mobilitat personal, que afecta majoritàriament a l’ús dels patinets elèctrics. El 10 de setembre es va publicar l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, i entrarà en vigor als 60 dies de la seua publicació. Han pensat fer alguna campanya de difusió en centres educatius de secundària? Quantes actuacions informatives ha fet la Policia Local en este període?

13.- Estem en el tercer trimestre del 2021 i en el portal de transparència no consta publicada cap acta de Junta de Govern Local del 2021. Consideren transparència no publicar cap acta de l’any en curs?

14.- Celebrem que LABORA, de la Conselleria d’Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana, haja concedit a Novelda més de 890.000 € en els plans d’ocupació EMPUJU 2021 i ECOVID 2021. Han pensat en quins  projectes es faran estes contractacions? Pensen consensuar-ho amb els grups de l’oposició?

  1. Sr. Alcalde, Ha fet alguna cosa l’Ajuntament per a incentivar o acordar amb la urbanitzadora de la nova zona comercial en l’avinguda Jesús Navarro que es plantaren arbres i  espais verds en les zones comunes o del pàrquing?
  2. Sr. Alcalde, en aquesta legislatura s’han dut a terme diferents inversions en infraestructures esportives que sens dubte eren necessàries, però quasi totes elles tenen *ructuras que veure amb esports majoritaris, Tenen previst realitzar inversions en altres com per exemple el Rocòdrom?
  3. Sr. Alcalde, respecte a l’Agenda Urbana, que s’estan produint diferents reunions participatives amb la ciutadania de Novelda Quins són passos i els terminis previstos per a la seua finalització?
  4. Sr. Alcalde, amb referència al pla general, ara que Conselleria ens ha retornat el document d’abast amb el seu informe, que aspectes del nostre document ens demanen que modifiquem i en quals es mostren d’acord?
  5. Sr. Alcalde, i amb referència al mateix tema, del pla general, Quins són els següents passos i terminis a partir d’ara? S’iniciarà un procés participatiu per a avançar en la redacció del pla General i per a quan seria?
  6. Sr. Alcalde, Todas las personas hemos sufrido la falta de actividad y en especial los más jóvenes que ya antes de la pandemia no disponían de demasiadas posibilidades de ocio en Novelda. En este sentido y con el fin de adecuar los actos festivos de Novelda a los gustos de las y los jóvenes, ¿Se han planteado incluir al Consejo Local de Juventud en la comisión de Fiestas de Novelda?
  7. Sr. Alcalde, ¿En qué estado se encuentra el sistema de climatización del auditorio del Centro Cívico? ¿Es cierto que este espacio carece de aire acondicionado o está averiado o en mal funcionamiento desde hace mucho tiempo? Y si es así ¿Tienen pensado ponerle remedio para dotar al único teatro o auditorio cerrado del que disponemos en la actualidad de unas condiciones adecuadas para su uso todo el año?
  8. Sr. Alcalde, con respecto al Plan de Igualdad para la ciudad de Novelda, que hasta el momento, la empresa contratada para ello, ha realizado el diagnóstico de la ciudadanía de Novelda. Teniendo en cuenta lo importante del tema, y que además se trata del primer plan de Igualdad de Novelda, ¿Creen Uds. que es suficiente para realizar un diagnostico adecuado del presupuesto, el plazo y los medios que se han invertido?
  9. Sr. Alcalde, con respecto al mismo tema, El Plan de Igualdad de Novelda, ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir y cuál es el destino de la subvención que se debía solicitar antes de este mes de octubre y tras disponer del diagnostico? 

Ciudadanos no presenta preguntas escritas.

Vox no presenta preguntas escritas.

Otras noticias de interés

7,727FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,764SeguidoresSeguir
4,530SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES