Este martes, pleno ordinario a las 20.00 horas. Consulta las mociones y preguntas de la oposición

Podrás seguir la sesión plenaria a través del canal de YouTube de Novelda Digital

Orden del Día

1. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2022/10V/SESPLE:

Aprobación del borrador del acta de la sesión de 2 de agosto de 2022 

2. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2022/10V/SESPLE:

Resoluciones de la Alcaldía en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación. En Particular:

 • Resolución 2022/1609; Autorización para celebración de Matrimonio Civil
 • Resolución 2022/1626; Nombramiento y Revocación de miembros de la Junta de Gobierno Local
 • Resolución 2022/1650; Sustitución Alcalde
 • Resolución 2022/1677; Sustitución Alcalde 

3. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2022/6125V:

Dar cuenta de las Preguntas formuladas por los Grupos Municipales en el Pleno ordinario de 2 de agosto de 2022, a contestar por escrito según Art. 118.4 de la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana

4. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2022/6533B:

Escrito del grupo municipal Guanyar Novelda designando Portavoz, en trámite de dar cuenta a los miembros de la corporación

5. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2022/6053Z:

Estado de Ejecución del Presupuesto correspondiente al segundo trimestre de 2022, en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación

6. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2022/4682T:

Cuenta General, Correspondiente al ejercicio 2021: Aprobación

7. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2022/6403L:

Modificación de Créditos n.º 55/2022 por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito 05-2022.- Aprobación

8. Recursos Humanos.- Referencia: 2022/6041W:

Concesión de la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco a Miembros de la Policía Local.- Inicio del procedimiento

9. Salud y Servicios Sociales Especializados.- Referencia: 2022/6222E:

Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Novelda para 2022-2024.- Aprobación

10. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2022/6710G:

Ruegos y Preguntas 

MOCIONES

LIDIA MARTÍNEZ PÉREZ, com a regidora de l’Ajuntament de Novelda i Portaveu del Grup Municipal Guanyar Novelda, presenta per a la seua inclusió i debat davant del Ple Ordinari de l’ajuntament la següent MOCIÓ per al seu debat i aprovació si s’escau.

MOCIÓ DE GUANYAR NOVELDA PER A LA PROMOCIÓ DE COMUNITATS D’ENERGIES RENOVABLES EN EL MUNICIPI DE NOVELDA

Motivació de la moció             

La Unió Europea, les instàncies internacionals de primer ordre com les Nacions Unides, el Panell Internacional sobre Canvi Climàtic i les successives Conferències de les Parts sobre Canvi Climàtic, des dels Acords de París de 2015 fins la darrera COP26 celebrada a Glasgow, han alertat reiteradament per a que la comunitat internacional active polítiques de mitigació, adaptació i resiliència enfront del canvi climàtic, per tal que la temperatura mitjana del planeta no sobrepasse els 1,5ºC, acostant el planeta a un punt de no retorn amb catastròfics efectes sobre la vida humana tal com la coneguem.

Tot plegat ha dut a una declaració de l’Emergència Climàtica unànime en tots els nivells de les institucions, fent una crida a que els governs (estatals, regionals i municipals) en el seu diferent àmbit de competències activen de manera urgent, polítiques en sintonia amb l’emergència climàtica declarada. De fet, el Plenari de l’Ajuntament de Novelda ja es va sumar en 2019 a la declaració d’emergència climàtica a través d’una moció presentada per Guanyar Novelda.

Així s’han generat, de manera progressiva, importants estratègies concretades en paquets legislatius i accions pressupostàries. Al mateix temps, la crisi energètica amb elevades pujades del preu de l’energia a la totalitat dels mercats elèctrics i gasístics europeus, i mundials, està colpejant fortament les economies familiars i de les empreses. L’agressió de Rússia a Ucraïna, ha posat al descobert la debilitat d’unes economies energèticament fortament dependents, i hi ha agreujat el problema, duent la crisi energètica a extrems que eren impensables.

Més enllà de les mesures conjunturals per aplacar aquestes pujades, és evident que la crisi energètica ha vingut per a quedar-se i que per tant hem d’activar tots els recursos administratius, tècnics i econòmics per limitar els seus efectes, amb polítiques que reduisquen de manera dràstica la dependència energètica i les emissions de CO2, respecten el territori i posen l’energia en mans de la ciutadania en l’àmbit dels municipis.

Hem de transitar cap a un model descarbonitzat basat en l’eficiència, la contenció en el consum, les fonts renovables d’energia i la justícia social.

És en aquest marc on la UE està impulsant el full de ruta pel clima i l’energia (el Pacte Verd) mitjançant les Directives d’eficiència energètica, d’energies renovables, de mercat elèctric i de governança de l’energia, on fixa el desenvolupament de les Comunitats d’Energies Renovables i de les Comunitats Ciutadanes de l’Energia com el nucli central de la transformació energètica per posar l’energia en mans de la ciutadania i on les autoritats municipals estan convocades a jugar un paper clau per al seu desenvolupament.

En el marc jurídic espanyol es defineixen les Comunitats d’Energies Renovables com a entitats jurídiques basades en la participació oberta i voluntària, autònomes i efectivament controlades per socis o membres que estan situats en les proximitats dels projectes d’energies renovables que siguen propietat d’aquestes entitats jurídiques i que aquestes hagen desenvolupat, els socis o els membres de les quals siguen persones físiques, pimes o autoritats locals, inclosos els municipis i la finalitat primordial dels quals siga proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres i a les zones locals on operen, en lloc de guanys financers.

Per tant, aquestes comunitats poden basar-se en instal·lacions de qualsevol vector energètic, sempre que siga renovable, tot i que, en el moment actual de desenvolupament de les Comunitats Energètiques la solar fotovoltaica siga la font d’elecció.

Per dur avant aquests objectius, totes les administracions, Europea, del Estat i la Generalitat Valenciana han desplegat importants ferramentes pressupostàries i financeres. Desde les administracions s’ha creat un sistema econòmic de suport als municipis enormement favorable per a que desenvolupen Comunitats Energètiques en benefici del conjunt de la ciutadania i de les pròpies institucions municipals.

Avantatges d’una Comunitat Energètica

El gran avantatge que ens aporten les Comunitats Energètiques és permetre la producció i l’ús distribuït i compartit de l’energia i l’autoconsum entre diversos actors, com ara les famílies, les PIMEs, els comerços i els edificis municipals, d’una manera participativa, democràtica, de proximitat, amb preus justos i energia 100% renovable, posant l’energia en mans de la ciutadania.

Això permet reduir la factura energètica de les famílies i les PIMEs i abordar la situació d’extrema precarietat de les famílies empobrides, posant damunt la taula el dret a l’energia de les persones com a factor clau del desenvolupament humà. Encara més, en l’escenari mundial d’increment insuportable dels preus de l’energia, però també de l’esgotament progressiu de les matèries primeres energètiques provinents de fonts fòssils.

Des de Guanyar Novelda fem nostre aquest model i animem a l’ajuntament a iniciar el camí proposat implicant-se en l’impuls de Comunitats Energètiques al nostre municipi.

Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

Instem l’Ajuntament de NOVELDA  a:

1.- Promoure que qualsevol comunitat de veïns o barri puga realitzar instal·lacions d’autoconsum compartit, com també constituir-se en comunitat energètica, d’acord amb la legislació vigent.

2.- Informar a la ciutadania els tràmits administratius per a la constitució de comunitats energètiques com també per a la realització d’instal·lacions de generació elèctrica a partir d’energies renovables dins del marc de les comunitats energètiques i l’autoconsum compartit.

3.- Impulsar i portar a terme campanyes divulgatives per promoure l’eficiència i estalvi energètics, l’autoconsum i les comunitats energètiques al nostre poble.

4.- Promoure l’implantació de comunitats energètiques d’àmbit local.

5.- Tindre present a les comunitats energètiques l’objectiu de garantir el dret a l’energia de les famílies empobrides.

PREGUNTAS ESCRITAS

1.- Amb la nova situació del «TAPIS», com i quan s’ha comunicat als antics usuaris aquests canvis? S’ha fet alguna acció addicional per a ajudar-los en la seua inclusió sociolaboral, una vegada acabat el programa del TAPIS?

2.- En què consistirà el nou programa SASEM que es durà a terme en substitució del TAPIS? Quins criteris s’han seguit per a la organizació del personal que atenderá als nous usuaris?

3.- Per què temes tan importants com els serveis socials, que hem tractat anteriorment, no s’han portat al Consell Sectorial d’Inclusió i Drets Socials? Quantes vegades s’ha convocat aquest Consell des de la seua creació i aprovació del seu reglament en juliol de 2021?

4.- Qui s’encarrega de l’atenció a l’oficina de turisme quan la tècnica de turisme no està present?

5.- Durant el present any, en alguns moments l’alumnat en pràctiques de la Formació Professional Dual ha estat representant l’Ajuntament sense estar acompanyat del seu tutor o tutora de pràctiques?

6.- Fa unes setmanes va caure un pi al Parc Carmencita i no és la primera vegada que ocorren situacions similars a l’arbrat de Novelda, afortunadament sense causar danys personals. S’ha avaluat el risc que suposen la resta de pins del Parc i del Passeig dels Molins? S’ha pres o es prendrà alguna acció preventiva?

7.- Quan pensen adequar l’entrada d’infantil del CP Jesús Navarro per a major seguretat en les eixides i entrades dels xiquets i xiquetes?

8.- Fa tres mesos es va declarar deserta la licitació del servei d’ambulància per a actes. Quina és la situació a dia de hui respecte a aquest servei d’ambulància preventiu?

9.- Hi ha parcs i jardins de Novelda que presenten un aspecte deplorable. Les plantes ornamentals i aromàtiques d’alguns parcs s’han acabat secant atesa la falta d’un manteniment adequat. Quan pensen fer un manteniment correcte i replantar els parterres malmesos amb nous plançons?

10.- El mes d’agost potser serà recordat per la falta de neteja en els nostres carrers que presentaven durant dies un aspecte de brutícia lamentable. Quins explicació li donen a este fet evident?

11.- El tancament de la piscina municipal durant este mes d’agost ha suposat  un greu inconvenient per a moltes famílies agreujat per la forta calor que hem patit este estiu. Existeix informe tècnic de l’avaria i pressupost per a arreglar-la i posar en funcionament de nou la piscina olímpica? Podem conèixer-los?

12.- En la pròxima setmana començarà la venda de bons consum, amb la qual la ciutadania podrà estalviar el 50% de les seus compres als comerços locals adherits. S’ha sol·licitat a FACPYME l’ampliació de més dies d’atenció presencial per a la venda de bons consum per a afavorir l’arribada d’esta campanya a les persones amb menys recursos digitals?

13.- S’està respectant la zona blava d’aparcament al centre de Novelda? Quin control s’està fent?

 1. Sr. Alcalde: Desde el Partido Popular somos conscientes que después de las olas de calor que hemos y estamos sufriendo este verano, al personal que trabaja a pie de calle hemos de cambiarles el horario laboral, pero eso no quiere decir que el horario laboral empiece a altas horas de la noche, interrumpiendo el descanso de los vecinos. ¿Quién es el responsable de esos horarios de trabajo de pintura y limpieza de calles? Ante las quejas recibidas ¿van a tomar ustedes alguna determinación?

2. Sr. Alcalde: ¿Nos podría explicar a qué se debe el retraso en las obras que se están ejecutando en la entrada de Novelda por la entrada de Aspe, con el trastorno que están teniendo las empresas ubicadas en esa zona?

3. Sr. Alcalde: ¿Nos puede decir si la calle Ortega y Gasset cumple con la normativa de señalización de aparcamientos a los dos lados en diagonal? ¿Hay informe técnico que lo sustente? ¿Nos lo puede hacer llegar? Del mismo modo se han asfaltado muchas calles de ese barrio y ésta en concreto presenta un aspecto devastador, hemos comprobado que se han reparcheado algunos socavones. ¿Para cuándo van a incluir el asfaltado completo?

4. Sr. Alcalde: Comienza el curso escolar y se cierran al tráfico por seguridad los accesos a los colegios. ¿Nos podría explicar por qué aparte de cerrar la calle de acceso a los Padres Reparadores Comuneros de Castilla también se cierra la glorieta creando molestias diarias a los vecinos que tienen que salir y entrar para ir a trabajar, obligando a entrar a sus viviendas en dirección prohibida?

5. Sr. Alcalde: Nos han informado que el castillo de fuegos artificiales que se realiza tradicionalmente el 25 de julio con motivo de las Fiestas Patronales sufrió un retraso debido a que no se había avisado a los bomberos para que estuvieran presentes por seguridad. ¿Es cierta la información? Y de ser así ¿Quién es el responsable de avisar con tiempo adecuado al cuerpo de bomberos?

6. Sr. Alcalde: Con motivo de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, se han colocado unos aseos al comienzo del recorrido del desfile de moros en la zona de San Roque, por necesidad de los propios festeros ¿Por qué este año no se han colocado?

7. Sr. Alcalde: El día 21 de junio, con motivo de la celebración del 249 Aniversario del Fallecimiento de Jorge Juan y Santacilia, se realizó una solemne eucaristía y ofrenda floral a la figura de Jorge Juan, vimos que al acto no asistieron las Reinas de Novelda. ¿Cuál fue el motivo?

8. Sr. Alcalde: Después de que hemos pasado un verano con unos incendios terroríficos en la Comunidad Valenciana y España, ¿nos pueden decir qué medidas está tomando el Ayuntamiento para evitar que haya terrenos en el municipio que son verdaderos polvorines donde hay chalets, zonas industriales y zonas residenciales, o de lo contrario los vecinos se tienen que dirigir al Seprona para que se tomen medidas?

9. Sr. Alcalde: Somos conocedores por las redes sociales que el Tapis va a cambiar su forma de trabajo y va a prescindir de los actuales alumnos, ya que se adhieren al programa SASEM, servicio específico de atención primaria específica y que pasa a ser de competencia municipal. ¿Es cierto que no tienen cabida en dicho programa los actuales alumnos? De ser cierto, ¿no puede ser compatible o estudiar la forma de crear dos grupos de alumnos diferenciados para que puedan seguir asistiendo?

10. Sr. Alcalde: Según la nueva Ley de Presupuestos de la Comunidad Valenciana, la Generalitat es ahora la que asume todas las competencias en atención a la Violencia de Género, ¿Nos podría indicar cual va a ser la postura de este equipo de gobierno? ¿Se va a seguir dando el servicio como hasta ahora? ¿Y quién va a ser la técnico encargada? ¿y por qué no nos han informado de este cambio de situación porque la ley es de enero de 2022?

 1. Sr. Alcalde, con la finalidad de dar cumplimiento al Real Decreto ley 14/22 de 1 de Agosto en materia de ahorro y gestión energética, ¿qué medidas ha tomado el Ayuntamiento con respecto al alumbrado público, los edificios y demás espacios municipales para conseguir reducir los consumos de energía?
 2. Sr. Alcalde, además de las inversiones que se vienen realizando aprovechando subvenciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público de Novelda, mediante las cuales se van implantando paulatinamente luces led, ¿se ha realizado o piensan realizar inversiones en tecnología que permita el control individualizado y flexible, del encendido y apagado del alumbrado público municipal?
 3. Sr. Alcalde, en ple ordinari d’octubre de 2019 es va aprovar la moció presentada per Guanyar Novelda per a la declaració d’emergència climàtica amb el compromís de l’Ajuntament a prendre mesures concretes sobre aquest tema. Aquest estiu, de manera especial, hem patit episodis de calor extrema. Quines mesures ha pres l’Ajuntament per a intentar pal·liar els efectes de les altes temperatures als nostres carrers, parcs i jardins? S’han plantejat crear una comissió d’emergència climàtica on poder rebre i aportar idees per a abordar aquesta situació?
 4. Sr. Alcalde, ja que durant a l’estiu moltes famílies es traslladen a la seua segona residencia als camps, poden confirmar-nos si es reforça el servei de replega de la brossa en aquestes àrees?
 5. Sr. Alcalde, durante el pasado episodio de viento y calor extremo de este mes de agosto cayeron dos árboles en la Plaza de San Lázaro (la plaza del cuartel de la Guardia Civil), nos preguntamos si los recientes movimientos de tierra que se han producido por las obras que se están llevando a cabo y que en muchos casos hemos podido comprobar que han dejado a la vista las raíces de algunos ejemplares han tenido algo que ver. ¿Se ha realizado un informe para conocer los motivos reales de la caída de estos pinos? Si ha sido así, ¿cuál es el resultado? Tal y como está acordado, ¿cuántos árboles nuevos piensan plantar para suplir los que han caído?
 6. Sr. Alcalde, según hemos sabido se están realizando modificaciones en el proyecto TAPIS, ¿podría explicarnos cuáles van a ser los cambios y nuevos objetivos a los que se enfoca este programa?
 7. Sr. Alcalde, entendemos que después de tanto tiempo y las diferentes ocasiones con las que hemos podido hablar con el concejal de educación, finalmente en este curso escolar se pondrán en funcionamiento los caminos escolares, ¿pueden confirmarnos que será así? ¿Se va a iniciar en todos los centros educativos como pretendía la Concejalía de Educación?
 8. Sr. Alcade, fa uns mesos els traslladàvem les queixes de les persones que acudien a la biblioteca respecte a la connexió wifi, ara ens arriben sobre la sala d’estudi del Centre Social Carmencita, on pel que sembla la connectivitat és absolutament insuficient per a un mínim bàsic d’usuaris. Tenien coneixement d’aquestes circumstàncies? Tenen intenció de millorar la connexió?

El grupo municipal Ciudadanos Novelda no presenta preguntas escritas.

El grupo municipal Vox Novelda no presenta preguntas escritas.

Otras noticias de interés

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

7,727FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,766SeguidoresSeguir
3,810SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES