Hoy jueves, pleno ordinario de Novelda a las 20:00h. Consulta las preguntas de la oposición

Podrás seguir la sesión plenaria a través del canal de YouTube de Novelda Digital

 1. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2024/10X/SESPLE: Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones de 28 de mayo y 6 de junio de 2024
 2. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2024/10X/SESPLE: Resoluciones de la Alcaldía en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación. En particular:Resolución 2024/1367; Autorización para celebración de matrimonio civil
 3. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2023/5499F: Comunicación de nuevos Portavoces del grupo municipal Partido Popular, en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación
 4. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2023/5816W: Designación de nuevos miembros del grupo municipal Partido Popular a las Comisiones Informativas, en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación
 5. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2024/5044F: Informes de Control Financiero de los Beneficiarios de Subvenciones.- Dar cuenta a los miembros de la Corporación
 6. Turismo y Fiestas.- Referencia: 2024/2858Y: Propuesta de creación del Consejo Sectorial Municipal de Turismo y Aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interno
 7. Turismo y Fiestas.- Referencia: 2024/5071B: Adhesión del Ayuntamiento de Novelda a la Red de Destinos Turísticos inteligentes de Segittur.- Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local
 8. Calidad Ambiental.- Referencia: 2024/357N: Modificación de la Ordenanza municipal de prevención de la contaminación acústica, por la utilización de dispositivos ahuyentadores de aves en tareas agrícolas.- Resolución de Alegaciones y Aprobación Definitiva
 9. Urbanismo, Actividades y Disciplina.- Referencia: 2022/796S: Suspensión previa del otorgamiento de licencias para la Modificación Puntual n.º 1 del Plan Parcial del Sector Salinetas.- Aprobación
 10. Tesorería.- Referencia: 2024/2971G: Contratación de una Operación de Crédito a largo plazo, con destino a la financiación de inversiones previstas en el Plan anual de Inversiones y Financiación
  Actualizada 2024-2027.- Adjudicación
 11. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2024/5647N:Ruegos y Preguntas

MOCIÓ PER LA RETIRADA DEL PROJECTE DE LLEI DE “LLIBERTAT EDUCATIVA” PER SER UNA PROPOSTA SENSE CRITERIS PEDAGÒGICS I PERJUDICIAL PER A L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES DE L’ALUMNAT VALENCIÀ.

El passat 21 de març de 2024 es registrà per via de tramitació d’urgència la Proposició de Llei anomenada pels seus redactors com a “Ley de Libertad Educativa”. Aquesta proposició comporta una modificació profunda del sistema educatiu valencià i, en concret, del tractament que hi rep la llengua pròpia i oficial dels valencians i valencianes. En realitat, atempta contra la llibertat de la societat valenciana a usar totes les llengües, perquè limita conscientment el seu coneixement. 

Fomentar el desconeixement és contrari a la llibertat

 1. La Proposició de Llei està elaborada des d’una òptica polititzada allunyada de qualsevol postulat pedagògic. Persegueix una funció d’eslògan polític i, de fet, no incorpora ni una sola línia d’argumentació pedagògica en un element tan transcendental com l’aprenentatge de llengües de l’alumnat valencià. Tampoc es preveuen més recursos educatius, sinó més aviat el contrari.
 • La Llei d’ús i ensenyament del valencià, que es va aprovar l’any 1983, va aconseguir el consens de tots els grups polítics valencians. Un consens que comportava unificar tots els esforços per a recuperar la nostra llengua en tots els àmbits.
 • El projecte de llei va en contra de les resolucions del Tribunal Constitucional. D’acord amb el que va expressar el Tribunal Constitucional (STC 337/1994), la Constitució espanyola no reconeix el dret dels pares o de l’alumnat a elegir la llengua de l’ensenyament i va avalar que és l’administració competent qui regula el sistema de llengües vehiculars.
 • No és cert que fins ara, amb el sistema regulat per la Llei 4/2018, s’haja negat a les famílies la possibilitat de participar en el pla lingüístic del seu centre. De fet, els pares i l e s mares participen, juntament amb els especialistes, en totes les qüestions relacionades amb l’organització de les llengües a les aules. És el Consell Escolar del centre, on estan representades les famílies, el que ha d’aprovar el projecte lingüístic de cada centre (PLC). Aquest necessita 2/3 dels membres amb vot favorable per a poder ser aprovat; per tant, les famílies són element clau per la seua aprovació. I aquesta aprovació comporta un acord entre el professorat i les famílies i reforça la seua validesa pedagògica. 
 • El criteri de lliure elecció és absolutament parcial i, per tant, fal·laç. Per al PP-VOX la llibertat lingüística és, estrictament, llibertat per a no estudiar en valencià. A centenars de milers de valencians i valencianes se’ls prohibirà de facto estudiar en la llengua base valencià encara que ho demanen, amb l’agreujant que la restricció s’aplica sobre el model que més capacitació plurilingüe genera en l’alumnat.  
 • En la proposició de llei, sota la bandera de la llibertat en educació, el legislador dona empara  a la intolerància, al rebuig i als prejudicis cap a la llengua pròpia i històrica de valencians i valencianes. La Conselleria d’Educació hauria de vetlar pel dret de l’alumnat a ser educat en llibertat, independentment de les conviccions dels pares i de les mares. És la llei de la confrontació educativa. 

Les llengües cooficials

 1. La proposta normativa no preveu cap mesura que compense la delicada situació sociolingüística en què es troba el valencià, sinó just el contrari.
 2. La proposta legislativa es fonamenta en una tesi de partida falsa: no hi ha dades ni estudis que avalen la suposada minorització del castellà. És absolutament fals que la llengua castellana es trobe en situació de minorització, en perill de desaparèixer. Les enquestes de coneixement i ús del valencià realitzades per l’administració en les edicions successives (l’última, amb dades de l’any 2021) mostren dels anys huitanta ençà un augment constant del percentatge de valencianes i valencians que declaren que tenen com a llengua familiar i d’ús habitual el castellà, fins a superar el 60% en l’última mostra.
 3. Les enquestes i els informes mostren que la població educada en valencià no manifesta cap deficiència en el coneixement del castellà, cosa que sí que ocorre en sentit contrari. Ben al contrari, l’alumnat que estudia en valencià com a llengua vehicular mostra un major coneixement tant de valencià com de castellà, i també més facilitat per a aprendre, almenys, una tercera llengua estrangera.

La competència comunicativa

1. L’objectiu fonamental de la LUEV, és a dir, el dret de l’alumnat a assolir la mateixa competència en les dues llengües oficials, que hauria d’orientar qualsevol disseny de la política educativa valenciana, no s’ha pres en consideració en la redacció d’aquest projecte de llei. Ni tan sols es fa referència als nivells de competència comunicativa que haurà d’assolir l’alumnat en acabar les diferents etapes educatives en les diverses llengües del currículum.

El valencià a la zona de predomini lingüístic castellà

1. La proposició de llei redueix al mínim la presència del valencià als municipis englobats en la zona de predomini lingüístic castellà en la LUEV. En la pràctica, se’ls impedeix la possibilitat d’aconseguir a través del sistema educatiu públic una competència comunicativa suficient en la pròpia i oficial a tot el territori valencià. 

Instrument de discòrdia i segregació entre valencians i valencianes: 

 1. La llei comporta tornar a segregar l’alumnat com ja passava abans de la Llei 4/2018. D’una banda, es divideix les famílies valencianes segons la llengua vehicular sense cap criteri pedagògic; i d’altra, es fomenta la creació de guetos lingüístics. A més, la llei pot generar una confrontació artificial entre famílies amb l’objecte de generar conflicte polític, de manera que el partidisme substitueix l’aprenentatge com a objectiu bàsic legislatiu.  
 2. La politització com a factor central d’elecció comporta que cada any les unitats de primer cicle d’Infantil trien de nou la llengua vehicular, el que es traduirà en una mena de sistema caòtic amb diferents models lingüístics funcionant en un mateix centre. I això impedirà compartir materials (com ara Xarxa Llibres) o qualsevol treball de cicle o de centre.
 3. És una llei d’enfrontament entre famílies que estableix una mena de referèndums per Internet sense garanties democràtiques, on l’opinió d’una sola família pot decantar la imposició d’un model lingüístic a moltes altres durant tota l’escolarització, sense seguir cap criteri pedagògic i sense tenir en compte la participació dels especialistes docents del centre.
 4. S’obliga les famílies a matricular els seus fills i filles sense conèixer el programa lingüístic que finalment cursaran. El fet és especialment greu, perquè s’imposa sense coneixement de les famílies un model que, a més, no té cap garantia educativa.

Instrument de persecució política

1. Es prohibeix la normalització lingüística, concepte bàsic de la legislació europea en matèria de llengües minoritzades. La llei preveu la persecució dels membres de la comunitat educativa que apliquen preceptes bàsics presents en resolucions de les institucions europees en aquesta matèria, i es dota la Inspecció Educativa de competències de policia lingüística. És una legislació repressiva i anti-europeista.  

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el grup municipal de Compromís per Novelda dona suport als anteriors posicionaments basats en  la resolució de la Unitat per l’Educació Multilingüe de les universitats públiques valencianes i eleva a la consideració al Ple les propostes d’acord següents

ACORDS

 1. Atenent que la proposta legislativa de la Generalitat entra en un procés de contraplanificació lingüística, previsiblement el més greu que s’ha conegut en democràcia, l’Ajuntament de Novelda sol·licita que es retire la Proposició de Llei per la qual es regula la “llibertat educativa”.
 • L’Ajuntament de Novelda insta a millorar la proposta legislativa anterior del 2018 amb criteris pedagògics i amb l’aval de les universitats públiques valencianes i la resta d’institucions acadèmiques. Una proposta que faça lliure lingüísticament l’alumnat valencià; entesa la llibertat lingüística des de l’òptica de la ciència i del coneixement, des de la garantia d’assolir la competència lingüística en les llengües del currículum. Es tracta de substituir la llibertat en el desconeixement per la llibertat en el coneixement. La màxima formació lingüística comporta la màxima llibertat lingüística,  en assegurar que es puga triar una llengua o altra perquè realment se’n té el domini suficient per a fer-ho.  
 • L’Ajuntament de Novelda sol·licita que els presents acords siguen remesos als grups polítics de la FVMP, als grups parlamentaris amb representació a Les Corts Valencianes, a la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana i a la Presidència de la Generalitat.

Preguntas escritas

 1. Ens poden detallar els contractes menors indicant data de signatura, empresa i import, que es faran per a l’explotació de les piscines municipals a l’estiu d’aquest any?
 2. Han obert les piscines municipals el dia 1 de juliol com estava previst i com han assegurat vostés en diverses ocasions?
 3. Quins son els controls sanitaris que ha de passar la piscina municipal abans de la seua apertura al públic? Amb quina data s’han realitzat?
 4. Durant els temps que els comerciants del mercat estaran al mercat provisional, pensen vostés no cobrar-los la taxa com en el passat van prometre?
 5. En quina situació de seguretat jurídica queden els comerciant que tenen la seua concessió caducada durant el temps que dure el mercat provisional i quan tornen al mercat municipal? I els que tenen la concessió activa, durant el temps que estiguen al mercat provisional, es paralitzarà?
 6. Per quin motiu els actes al voltat de la celebració de l’orgull LGTBIQ+ han estat programats i anunciats únicament en castellà?
 7. El dia de la inauguració del rellotge commemoratiu de Jorge Juan al parc Bancal Fondo, xiquets i xiquetes d’algunes escoles van participar per tal d’omplir una càpsula del temps. Es van convidar tots els centres educatius de Novelda per tal que tots tingueren representació?
 8. Quins nous cicles formatius estan confirmats per al proper curs?, n’hi han canvis respecta a aquest curs? s’han complert les previsions que tenien?
 9. Està assegurat que en tots els centres educatius de Novelda, encara que estiguen a mitja jornada, disposaran d’un o una conserge?
 10. El camí d’accés als Clots tallat per l’Ajuntament disposa de la catalogació de camí forestal? Per quina resolució o normativa? De quina data?
 1. Sr. alcalde, ¿nos puede informar porque no aparece en la página web del Ayuntamiento la relación de contratos menores adjudicados en 2024?
 2. Sr. alcalde, el pasado viernes 21 de junio se celebraron diversos actos en conmemoración del 251 aniversario de la muerte de Jorge Juan, el último de ellos la ofrenda floral en la Plaza de España, a los pies de su monumento, ¿nos puede informar porqué motivo la mencionada Plaza se encontraba tan descuidada, con falta de limpieza y plantas secas en la base del monumento de nuestro más Ilustre noveldense?
 3. Sr. alcalde, en unos días está previsto que los comerciantes del Mercado, se trasladen al mercado provisional s ¿durante los meses que permanezcan en esa nueva ubicación, ¿se va a proceder por parte del Ayuntamiento a cobrar la tasa mensual que venían pagando hasta el mes de junio? ¿Tendrán que abonar alguna cuota por ocupar los nuevos puestos que nada tienen que ver con los que venían ocupando? En caso afirmativo, ¿quién cobraría esa tasa, puesto que la gestión del mercado provisional la gestiona un tercero?
 4. Sr. alcalde, ¿nos puede informar porqué motivo no se ha licitado la gestión del Servicio de las Piscinas Municipales? 
 5. Sr. alcalde,  ante la falta de licitación, ¿nos puede informar cómo se va a llevar a cabo la gestión del Servicio de las Piscinas Municipales durante este verano 2024?
 6. Sr. alcalde, ¿nos puede informar si se están realizando o se han realizado, contratos menores por parte del Ayuntamiento relacionados con la gestión del Servicio de las Piscinas Municipales?
 7. Sr. alcalde, la subvención para las obras de “Reforma de las Piscinas Municipales de Novelda” fue aprobada por el Peno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante el 13/09/23, ¿nos puede informar porqué motivo se tardó más de un mes en formalizar el contrato con el adjudicatario de las mencionadas obras, estando estas adjudicadas desde el 13/07/23 en Junta de Gobierno?
 8. Sr. alcalde, el pasado día 03/06/24 se publicó en la plataforma de contratación la licitación del Kiosko/bar del parque “Alcalde Salvador Sánchez Arnaldos”, el plazo de presentación de ofertas terminó el día 18/06/24 ¿nos puede informar si se han presentado ofertas a la mencionada licitación y en tal caso el número de las mismas? ¿en qué punto se encuentra la licitación en estos momentos?
 1. En su visita a las obras de remodelación del Mercado de Abastos, el Sr. alcalde afirmó que el plan es haber ejecutado a 31-12-2024 más de un 70% de la misma, ¿esta circunstancia supondría tener que devolver parte de la subvención recibida?
 2. En plenos anteriores se anunció el encargo de un informe acerca del sonido que producen los camiones de recogida de residuos, ¿en qué estado se encuentra?
 3. Los vecinos nos han trasladado su preocupación por la aparición en los últimos días de gran cantidad de ratas en las calles y multitud de insectos en diferentes localizaciones, ¿hay en marcha algún tipo de actuación para mitigarlo?
 4. Sra. Candel, ¿nos podría explicar el motivo de cerrar los parques caninos a las 21:30 horas de la noche?
 5. Sra. Candel, ¿siguen en contacto con las asociaciones animalistas para encontrar ya una solucion al problema de ubicación de las mismas?
 6. Sr. Mira, a partir la nueva ordenanza con respecto a los patinetes VMP es patente que muchos usuarios siguen sin respetar las normas establecidas para su uso, ¿qué actuaciones o campañas se van a llevar a cabo para la concienciación de éstos?
 7. Sr. Vizcaino, ¿puede indicarnos cuales son los criterios que se tienen en cuenta para el uso, horarios y reparto de las instalaciones deportivas?
 8. Sr. Deltell, ¿se ha contratado ya con alguna empresa la explotación de las piscinas municipales?

Otras noticias de interés

7,727FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,764SeguidoresSeguir
4,580SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias