Turisme presenta el I premi de promoció turística Ciutat de Novelda

Les activitats promocionals formen part inseparable i fonamental de l’activitat turística i són, per tant, de capital importància per a donar difusió als recursos turístics del municipi. És per això que, amb la finalitat de premiar l’esforç per difondre la imatge turística de la ciutat, es convoquen els presents premis, el primer dels quals té una dotació de 6.000 euros i els dos premis següents, de 3.000 euros cadascun. El plaç de presentació està obert fins al 31 de maig de 2008

El I premi de promoció turística Ciutat de Novelda que proposa la regidoria de Turisme, tracta de reconéixer la contribució en la difusió de la imatge de Novelda i de la seua oferta turística en totes les seues variants. Podran ser beneficiaris d’estos premis les associacions, fundacions i altres persones jurídiques sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, domiciliades en el municipi de Novelda.

Els premis

La dotació total d’estos premis és de 12.000 euros. Es concediran 3 premis, un primer premi dotat de 6.000 euros i dos premis més de 3.000 euros cadascun. Estos premis estan subjectes a la legislació fiscal vigent, realitzant-se sobre l’esmentada quantitat les retencions legalment establides. Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert si el Jurat ho considera oportú. Així mateix, cada ú dels premis podrà recaure sobre un màxim de 3 entitats i en este cas, es dividirà l’import entre elles.

Cristeris de valoració

En relació als criteris de valoració de les sol•licituds es tindrà en compte la repercussió i abast territorial de l’activitat promocional de l’entitat sense ànim de lucre sol•licitant, la repercussió de les actuacions promocionals en mitjans de comunicació social. S’entendrà que gaudixen d’una major repercussió social aquells mitjans de comunicació amb major cobertura territorial, la repercussió de l’acte o actes promocionals projectats sobre la imatge i difusió de Novelda i els seus atractius turístics fora del municipi. Així mateix, es valorarà en funció de la publicitat o promoció que implique la unió del producte turístic amb la ciutat i la seua incidència com a pol d’atracció cap a altres recursos de la mateixa. Així mateix, es valorarà amb preferència la participació en esdeveniments promocionals sectorials sobre els generals i els de major àmbit territorial sobre els de menor àmbit territorial. També es tindrà en compte la repercussió del projecte en la millora de la qualitat turística, l’organització d’actes o esdeveniments de difusió de recursos i potencialitats turístiques, la realització de congressos, trobades, jornades i activitats associatives anàlogues on es difonga i promocione la imatge de Novelda, el disseny i elaboració de pàgines web i portals on es promocionen els recursos turístics de la ciutat o les empreses i establiments turístics associats.

Memòria

Les propostes hauran de presentar-se acompanyades d’una memòria detallada explicativa que faça constar les activitats realitzades d’acord amb els criteris de valoració abans del 31 de maig del 2008 i ser presentades en el registre general de l’Ajuntament de Novelda per a la seua remissió a la Regidoria de Turisme. Així mateix, podran adjuntar-se a la memòria tots els elements que consideren oportuns que justifiquen les actuacions portades a terme. Les actuacions detallades en la memòria han d’anar referides a l’exercici immediatament anterior a la publicació d’estes bases. El veredicte del Jurat, designat per la corporació i els membres de la qual no podran participar, és inapel•lable i es farà públic durant el tercer trimestre del 2008.

ANNEX

Declaració responsable

SR/A. ……………………………………………………., AMB DNI ………………………………

EN QUALITAT DE …………………..………………………………………………………………

DE L’ASSOCIACIÓ O INSTITUCIÓ …..……………………………………………………………

AMB CIF NÚM. …………………………………………………………………………………….

Declaració responsable

Primer, que dita Associació / Institució té el seu domicili fiscal en el municipi de Novelda segons s’acredita en la documentació adjunta.

Segon, que s’autoritza a l’Administració a demanar quantes dades fiscals i de Seguretat Social siguen necessàries per a la concessió i abonament dels premis en cas de concessió.

Sign.:………………………………………………………………………………………………..

………………………., a ………… de …………………… de 2008.

Otras noticias de interés

7,727FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,764SeguidoresSeguir
4,470SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES