Mañana, a las 20 h., Pleno ordinario de septiembre

El Salón de Plenos acogerá la sesión ordinaria del Pleno del mes de septiembre, que podrás seguir en directo a través de nuestra aplicación NDLive.

Orden del día

1. Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones de 4, 14 y 25 de agosto de 2015.

2. Resoluciones de la Alcaldía en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación.

3. Cuenta general correspondiente al ejercicio 2014.- Aprobación.

4. Retribuciones e Indemnizaciones a miembros de la Corporación: Resolución de recurso de reposición.

5. Ruegos y preguntas.

PREGUNTAS G.M. COMPROMÍS PER NOVELDA

1- Tots som conscients  de la greu situació econòmica per la que travessa la Generalitat Valenciana com a conseqüència les polítiques de despilfarro econòmic  que durant tants anys va posar en pràctica el Partit Popular. Moltes obres, promeses electorals, com ara la construcció d’un teatre en la nostra ciutat, van quedar en l‘oblit. L’Ajuntament de Novelda, però, va cedir els terrenys necessaris. Pensen demanar la reversió  dels terrenys públics que es van cedir a CIEGSA per a la construcció d'una Escola Teatre? O pel contrari demanar reunió amb Conselleria de Cultura per a parlar de la construcció del Teatre?

2- Sr alcalde, ens podria explicar les raons per les quals han canviat d’ubicació la Sala d‘Exposicions de la planta baixa de la Casa de Cultura i la Biblioteca d’adults? Hi ha informes tècnics que avalen estos canvis? Podem conèixer-ne el contingut? Ha comptat amb l’opinió d’artistes locals? Davant uns trasllats de dependències d'eixa magnitud al nostre grup polític ni ens ha demanat opinió, suposem que sí que ho haurà fet amb els dos grups de l’equip de govern,  i a la resta dels grups de l’oposició els hi ha demanat opinió?

3- Sr. Alcalde, el passat 30 de juny vam sol•licitar per escrit informació sobre els següents aspectes econòmics: 

 • 1.- Estat del deute financer, amb constància dels terminis de pagament de cada préstec.
 • 2.- Relació de factures aprovades no pagades per proveïdor i data d’aprovació de la factura i de l’aprovació.
 • 3.- Relació de factures de 2015 sense aprovar per proveïdor, data factura i data registre entrada.
 • 4.- Relació de factures sense aprovar anteriors al 2015 per proveïdor, data factura i data d’entrada.
 • 5.- Deute actual que la Generalitat té amb l’Ajuntament de Novelda, amb especificació dels conceptes.
 • 6.- Deute actual que la Diputació Provincial d’Alacant té amb l’Ajuntament de Novelda, amb especificació dels conceptes.
 • 7.- Deute actual que el Govern de l’Estat té amb l’Ajuntament de Novelda, amb especificació de conceptes.
 • 8.- Salaris de l’Alcaldia i dels regidors amb dedicació exclusiva corresponents a la mensualitat de gener de 2015.
 • 9.- Indemnitzacions a regidors amb delegació de l’equip de govern anterior corresponents a la mensualitat  de gener de 2015.
 • 10.- Estat d’execució del Pressupost de despeses i d’ingressos de 2015 a data de 30 de juny de 2015.

Com comprendrà es tracta d’una informació bàsica sobre els comptes i els diners públics per tal de conèixer amb exactitud quina és la situació econòmica del nostre ajuntament. Cal dir que vam tindre resposta  a dita sol•licitud el 17 d´agost, des del 30 de juny que la vam sol•licitar per escrit.

Pot dir-nos les raons per les quals no se'ns ha facilitat la informació que vam sol•licitar ja fa dos mesos? Per què han preferit incomplir el seu programa electoral sobre la transparència en la informació i de pas vulnerar la legislació i normativa legal que regeixen matèria d'accés a la informació per part dels regidors dels ajuntaments? Accedirà a la nostra sol•licitud d’informació? Quan podrem disposar de les còpies sol•licitades?

4- El conegut com a camí Vell del Castell que puja al Santuari paral•lel a la carretera està tancat en el seu últim tram. Des de quan es va tancar i quan es pensa reobrir l’últim tram.

5- Hem conegut a través de la premsa ( com quasi tot el que vostès projecten ) que a iniciativa de l’Alcaldessa de Montfort, hi va haver una reunió dels tres alcaldes de la Vall de Novelda. Pot explicar-nos si es va adquirir cap compromís d’avançar en la comarcalització de serveis dels nostres pobles?

6- Es va contractar amb algun periòdic un especial per a les festes patronals? En cas afirmatiu, quin va ser el cost per a l’Ajuntament ?

7- Els ciutadans i ciutadanes continuen fent-se i fent-nos una pregunta que nosaltres no podem contestar. Existeix un pacte entre vostès per a que el Sr. Armando Esteve siga Alcalde de Novelda en esta legislatura ?

8- Alcaldes/sses de tot el País han estat reunint-se amb les distintes Conselleries per a analitzar la situació i aconseguir compromisos respecte els Plans Confiança. Quina és la situació de Novelda?

9- En cas de tenir projectes pendents, quantes reunions han demanat vostès i a quantes han assistit ?

10- Per la premsa ens vam assabentar de la idea del Sr. Alcalde de revertir a l’Ajuntament els terrenys de l’Institut Tecnològic del Marbre. És que no pensa el Sr. Alcalde, com marca la lògica, reunir-se amb les distintes Conselleries a fi de buscar, entre tots, una solució ?

11- Ha sol•licitat vostè cap reunió per a tractar este tema ?

12- Pensen vostès reunir els Grups Municipals per a tractar este mateix tema ?

13- A banda del Consell Municipal de Cultura, quan pensen constituir també els distints Consells Sectorials?

14- Quants diners ha tingut disponible la Regidoria d’Educació per a fer front a les contingències i necessitats dels centres públics ?

15- Fa poques setmanes es va aprovar per este Plenari una modificació de crèdit per a cobrir necessitats de distintes regidories. En quants euros ha augmentat la partida per a cobrir les necessitats dels centres públics ?

16- Dita modificació de crèdit ha donat solució a les necessitats, amb tota seguretat per vostè plantejades, dels centres públics ?

17- És vostè de l’opinió que els centres educatius públics han de pagar-se els materials per a les reparacions ?

18- El mateix dia del Plenari Ordinari de Juliol vam rebre la comunicació de que el Sr. Alcalde reuniria els Grups Municipals per a parlar del ROM. Igualment el Sr. Alcalde ja es va comprometre en el mateix Plenari de modificació del ROM a “obrir” el debat. No pensa el Sr. Alcalde que la paraula i els compromisos d’un Alcalde tenen més valor que el que vostè està donant-los en estos primers mesos de govern?

19- En tot cas, el termini d’al•legacions ja ha passat. Ha sigut una decisió seua o d’altres membres del seu equip de govern el no reunir els Grups Municipals ?

20- Ja fa moltes setmanes, per roda de premsa, regidors/es de l’àrea econòmica anunciaven la realització d’una auditoria. Anunci, per cert, no exempt de contradiccions entre els mateixos regidors. Ja s’han aclarit vostès amb el què van a fer?

21- Què decisions concretes han pres respecte a este tema ?

22- Per què els preus públics de l’Escoleta infantil no s’han aprovat pel Plenari? Sabem que no és necessari que passe pel Plenari i que pot aprovar-se en Junta de Govern; però no consideren un tema important per a obrir el debat públicament?

23- Com és possible que la Carpeta Ciutadana de la web municipal es trobe inactiva deixant als ciutadans i ciutadanes sense una eina de participació? Posem com exemple la participació ciutadana en el cas del període d’al•legacions del ROM recentment modificat. Dita informació no es va facilitar de forma correcta en la web.

24- Donat què tots els regidors/es del PSOE y de la UPyD cobren un jornal de l’Ajuntament y no així la resta de regidors/es de l’oposició, pensa l’Equip de Govern facilitar la participació real convocant les reunions  (i no sols els Plenaris Ordinaris ) en horaris que asseguren la nostra presència ?

25- S’ha fet arribar a tots els regidors/es, sobretot als qui tenen responsabilitat de Govern, còpia del Reglament de Normalització Lingüística de compliment per part d’este Ajuntament ?

26- Per què el Sr. Alcalde cobra 30 dies de salari del mes de juny si l’efecte retroactiu és des del dia 13 de juny ?

27- Considera el Sr. Regidor d´Educació que aprovar augments del 20% del preu públic de l´Escoleta Infantil de l´Ajuntament i què, en alguns casos poden estar per damunt del 100%, és una mesura progressista i d´esquerres?

28- Considera el Sr. Regidor d´Educació que començar a desmuntar el sistema de bonificacions a les famílies segons els seus ingressos és una mesura progressista i d´esquerres?

29- El nou preu públic de l´Escoleta Infantil volen aplicar-lo a partir de principi de curs però el Pla d´Ajust parla de que el preus públics es revisaran durant 2015 per a ser aplicats a partir de 2016. Ens pot explicar aquesta contradicció que va a perjudicar encara més a moltes famílies?

30- Sr. Alcalde: Hem sabut que quan els pares i mares sol•liciten la preinscripció en l'Escola Infantil municipal autoritzen al Ministeri d'Hisenda a cedir les seues dades econòmiques a l'Ajuntament de Novelda, però a l'hora de fer la matrícula, se'ls obliga a aportar les declaracions de renda i nòmines de tots els membres de la família. Per què no s'utilitzen les mateixes dades econòmiques proporcionades pel Ministeri? D'aquesta manera es reduiria la burocràcia i el consum de paper i es garanteix millor la confidencialitat i protecció de dades personals.

31- Han passat dos mesos i mig i este grup polític encara estem esperant tindre accés al nostre despatx per a poder atendre a la ciutadania, quan podrem fer ús efectiu del nostre despatx?

PREGUNTAS G.M. GUANYAR NOVELDA

1. Sr. Alcalde, ¿tienen pensado hacer público en qué se ha gastado el presupuesto de las pasadas Fiestas Patronales?

2.  Sr. Alcalde, con referencia al presupuesto de Fiestas Patronales, hay una partida muy importante destinada a los vestidos de las damas y reinas. ¿Han pensado que estos vestidos pasen a ser del Ayuntamiento y de esta forma poder reutilizarlos en años posteriores por las nuevas reinas y damas? De esta forma el Ayuntamiento podría disponer de un buen vestuario de fiestas y que solo sería necesario adaptar.

3. Sr. Concejal de Personal, hemos observado que durante las fiestas Patronales algunos policías han participado en actos religiosos. No nos referimos a policías desempeñando funciones de seguridad, sino integrados en las procesiones y vestidos de Uniforme. ¿Se encontraban dichos policías dentro de su horario laboral o estaban haciendo horas extraordinarias mientras participan en dichos actos?

4. Sr. Alcalde, dentro de poco empezarán a elaborar los nuevos presupuestos y suponemos que tendrán previsto hacer algo respecto de la escasa dotación económica para Juventud, y en particular, para el Raïm Festival. ¿Pueden hacer público algún compromiso con referencia a este asunto?

5. Sr. Concejal de personal, en Junta de Gobierno se han aprobado horas extraordinarias que ya corresponden a su legislatura y por el momento no hemos apreciado ningún cambio significativo ni en los importes ni en los conceptos para reducir las cantidades exageradas de muchas de ellas. ¿Tienen previsto implantar nuevos criterios, algún cambio o alguna reestructuración organizativa de forma que puedan reducirse dichos importes?

6. Sr. Alcalde, hemos venido observando que las facturas de consumo eléctrico del Conservatorio de Danza tienen un importe exagerado. ¿Se ha hecho alguna gestión para comprobar si hay algún fallo en las instalaciones? Si por el contrario el consumo es el habitual y no hay fallos o averías, ¿se han planteado poner en marcha algún plan o medidas de reducción del consumo como minimizar el uso de la climatización o de otras instalaciones?

7. Sr. Alcalde, nos gustaría saber si ya han tenido la oportunidad de elaborar su programa de gobierno conjunto, y si es así, ¿van a hacerlo público?

8.  Sr. Alcalde, desde hace meses las nuevas rotondas de la Avenida de la constitución aparecen delimitadas de forma provisional por elementos de plástico. ¿Tiene previsto este equipo de gobierno dejarlas tal y como están? ¿Piensan consolidar esta forma de dirigir el tráfico y hacerlas permanentes contrayéndolas de obra?

9. Sr. Alcalde, viendo las actuaciones de asfaltado que han desarrollado en diversas calles y caminos municipales, hemos observado que ya está el asfalto muy deteriorado e incluso desaparecido en algunas calles y donde persiste el parcheado quedan unos baches bastante pronunciados, ¿tienen pensado seguir parcheando a pesar de observar claramente que el parcheado no soluciona el problema?, ¿tienen pensado desarrollar otro tipo de actuación de tipo asfaltado total de algunas calles? Aún así, ¿pueden decirnos el presupuesto consumido en el parcheado?

10. Sr. Alcalde, la Consellería de Educación ha informado que en septiembre se ofrecerán becas de comedor para aquellos alumnos que lo requieran. ¿Tiene conocimiento la concejalía de educación de si algún centro escolar de Novelda va a abrir el comedor escolar en Septiembre?

11. Sr. Alcalde, por otro lado, el nuevo ministro de Educación ha declarado que para el curso 2015/2016 la ratio escolar será de 25 niños y niñas por aula. Es sabido que en algunos centros de Novelda se supera en detrimento de la calidad de la enseñanza y de la seguridad e higiene de los alumnos y alumnas que soportan esta situación. ¿Tiene pensado el concejal de educación solventar este problema o plantearlo en el Consejo Escolar Municipal antes de que comience el curso?

12. Sr. Alcalde, hemos sabido que el Secretario Autonómico de Medio Ambiente visitó Novelda. Además del tema de la canalización de las aguas pluviales, ¿se planteó alguna actuación sobre la superficie forestal que depende de la Consellería, de las vías pecuarias y de la necesidad de delimitarlas?

13. Sr. Alcalde, uno de los primeros recortes del Partido Popular en la anterior legislatura fue la eliminación de los periódicos en la biblioteca y en los diferentes centros sociales. Muchas personas leían la prensa escrita en esos lugares e incluso algunas iban a propósito para hacerlo. Teniendo en cuenta los beneficios de la lectura, sobre todo en personas mayores, ¿han restituido este servicio? Si no es así, ¿piensan hacerlo?

14. Sr. Alcalde, algunos vecinos de Novelda han observado la dejadez del Ayuntamiento en el mantenimiento de los parques del municipio y nos han hecho llegar los problemas encontrados en ellos.

Poniendo como ejemplo el parque del Pedregal, ubicado entres las calles C/ Virgen de las Nieves con C/ Gabriel Miró.

 • Alumbrado deficiente dado que las cúpulas de las farolas están sucias y algunas no funcionan por estar fundidas.
 • Varios bancos de madera le faltan lamas o están rotas.
 • No existe cartelón informativo de actividades como en otros parques.
 • La fuente está fuera de servicio.
 • No hay cartel informativo sobre el uso del parque al igual que tampoco se informa de la prohibición de los excrementos caninos.
 • ¿Tienen elaborado un plan de mantenimiento de los parques del municipio? En caso afirmativo, ¿cuándo lo pondrán  en funcionamiento?

15. Sr. Alcalde, tenemos constancia que el Ayuntamiento se ha reunido con las asociaciones culturales valencianas, ¿tienen previsto realizar algún acto institucional en referencia al 9 de octubre?

Otras noticias de interés

4 COMENTARIOS

 1. Por tercer mes consecutivo el Partido Popular de Rafa Saez y Hortensia ni presenta preguntas ni presenta iniciativas. Para esto destruyeron el partido y enfrentaron a todo el mundo? Para tirar al PP por el suelo? Si no van a trabajar que dejen pasar a quienes tengan ganas

 2. Rafa, hortensia y la suegra de Ñiguez han quedado tan cansados de tomar cerveza en el cordobés mientras trazaban estrategias para putear al resto de sus 7 excompañeros, que ya no tienen fuerzas para presentar preguntas al pleno. Que pena que en el ayuntamiento se ha quedado el recolado del PP.

  Rafa ya no tiene sueldet como Ivan, así que no hace ni ruedas de prensa ni preguntas ni nada…. La compensación tienes que ganártela.

 3. Estos de PP no presentan nada. Lo de siempre. Y tendrán la desfachatez de presentarse para cobrar. Señores de PP y demás grupos municipales: si no tienen nada que decir, no vayan a llevarse un dinero, que aunque poco, no se lo han ganado. Esto sí es un gasto innecesario………

 4. aviso a navegantes es una estrategia de Rafa, presentara preguntas orales para asi pillar a los concejales, al no estar registradas, no pueden prepararlas , y entoces tendrá que decir el alcalde, SIGUIENTE PREGUNTA,

Los comentarios están cerrados.

7,727FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,764SeguidoresSeguir
4,530SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES