Hoy, a las 20:00 horas pleno ordinario de marzo: Orden del Día y preguntas de los grupos municipales

El Salón de Plenos acogerá esta tarde, a partir de las 20 horas, la sesión ordinaria del pleno de marzo. Podrás verlo en directo en nuestra página y en nuestro canal de YouTube.

ORDEN DEL DÍA

1.            Toma de posesión de la Concejal Electa, D.° Bienvenida de los Ángeles Algarra Postigos, perteneciente al grupo municipal P.P.

2.            Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones de 21 de noviembre y 3 de diciembre de 2019 y 7 de enero de 2020.

Resoluciones de la Alcaldía en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación. En particular:

–              Resolución número: 2020/294; Delegación de la Presidencia de los Consejos Sectoriales.

–              Resolución número: 2020/331; Aprobación de la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2019.

Informe Intervención n.° 2 C.F. 2/2020, sobre evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y de la sostenibilidad financiera con motivo de la liquidación del presupuesto general de 2019.- Dar cuenta.

5.            Seguimiento del Plan de Ajuste, anualidad 2019, en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.

6.            Estado de Ejecución del Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre de 2019, en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.

7.            Informe trimestral de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos legales para el pago de obligaciones previsto en la Ley 15/2010, cuarto trimestre 2019, en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.

8.            Modificación del contrato de “Servicio de Limpieza Pública (Limpieza viaría, recogida y transporte de residuos) del Municipio de Novelda”.- Ampliación del servicio de recogida selectiva de residUos (en¥ases ligeros y papel cartón)

9.            Asociación “Ruta del Vino de Alicante”.- Perdida de la condición de socio fundador.

10.          Competencias distintas de las propias y de las delegadas que yiene prestando este Ayuntamiento.- Propuesta para el ejercicio de acciones judiciales, interposición de recurso contencioso-administrativo

11.          Contrato menor de servicio de asistencia y mantenimiento del aplicativo informático inventario municipal de Bienes.- Resolución de reparo obrante en el informe de intervención n.° 42 I.I. 12/2019

12.          Modificación de Créditos n.° 12/2020 por Créditos extraordinarios 3-20.- Aprobación

13.          Reconocimiento extrajudicial de créditos O 2/2020.- Aprobación

14.          Concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco a Policia Local.- Inicio del procedimiento.

15.          Aprobación del “[ Plan de Igualdad Municipal del Personal al servicio del Ayuntamiento de Novelda”.

16.          Propuesta de resolución de los grupos municipales PSOE, Compromís per Novelda y Guanyar Novelda, relativa al día Internacional de la Mujer.

17.          Ruegos y Preguntas, y en particular preguntas contestadas por escrito en trámite de dar cuenta.

MOCIÓN COMPROMÍS

De conformitat amb el que preveu l’Article 80 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Novelda, se sotmet a la consideració del Ple la següent moció del Grup Municipal Compromís per Novelda:

Signar un conveni amb el Ministeri de l’Interior, a través de la Secretària General d’Institucions Penitenciàries, per al compliment de Penes de Treball en Benefici de la Comunitat

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució Espanyola estableix en els seus articles 10 i 14, el dret a la dignitat de la persona, els drets fonamentals de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans, i la igualtat davant la Llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social

Així mateix, l’article 25.2 de la Constitució estableix que les penes privatives de llibertat estaran orientades cap a la reeducació i reinserció social.

La Llei Orgànica 10/1995, del Codi Penal, estableix dins de les penes privatives de drets, les penes de treballs en benefici de la comunitat. En particular l’article 49 establix que els treballs en benefici de la comunitat -que no podran imposar-se sense el consentiment del penat- l’obliguen a prestar la seua cooperació no retribuïda en determinades activitats d’utilitat pública que podran consistir, en treballs de reparació dels danys causats o de suport o assistència a les víctimes, així com en la participació del penat en tallers o programes formatius o de reeducació, laborals, culturals, d’educació viària,….

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local en el Títol II, Capítol II, en el seu article 25.2  atribueix als municipis, entre altres, com a competència pròpia, l’avaluació i informació de les situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.

D’altra banda, el Reial Decret 840/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen les circumstàncies d’execució de les penes de treball en benefici de la comunitat,en el seu article 4.1, estableix que el treball en benefici de la comunitat serà facilitat per l’Administració estatal, autonòmica o local, que, a tal fi, podran establir els oportuns convenis entre si.

A dia de hui son moltes les institucions tant públiques com privades que estan participant en la reeducació i reinserció de penats mitjançant el compliment de penes de treball en benefici de la comunitat. Aquests treballs poden centrar-se en activitats d’interés com a manteniment i neteja de carrers, jardins, suport en serveis socials, administratius etc. S’ha de tenir en compte que no substitueixen cap lloc de treball i que econòmicament no suposa cap despesa per a l’Ajuntament ja que tant les assegurances socials com els laborals són pagats per la institució penitenciària.

Finalment cal destacar que aquests convenis són un exemple de solidaritat i promoció de la reinserció social de persones que han comés il·lícits penals menys greus i lleus.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Per tot l’abans exposat, el Grup Municipal Compromís presenta per a la seua aprovació per l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords:

1.- Que per part de l’Ajuntament de Novelda es facen les gestions necessàries per a signar un conveni amb el Ministeri de l’Interior, a través de la Secretària General d’Institucions Penitenciàries, per al compliment de Penes de Treball en Benefici de la Comunitat a l’Ajuntament de Novelda.

MOCIÓN DE COMPROMÍS

El raïm de taula és sens dubte el conreu agrícola de més importància econòmica de la comarca del Vinalopó Mitjà. Montfort, Novelda, Asp, el Fondó de les Neus i el Fondó dels Frares, la Romana i fins i tot Agost, de la comarca veïna de l’Alacantí tenen en el raïm de taula el seu principal producte agrícola.

D’uns anys ençà la major part de la producció s’agrupa entorn a una denominació d’origen que en castellà es diu: “uva de mesa embolsada del Vinalopó”. La majoria dels pobles on es cultiva el raïm de taula són valencianoparlants, i anomenen “saquets” als envoltoris de paper que es posen als raïms per a lliurar-los d’insectes i altres plagues.  Per aquesta raó i també per motius econòmics, atés que la comercialització del raïm es produeix en molts territoris que tenen el valencià-català com a llengua cooficial i seria vist amb bons ulls una denominació bilingüe del producte, proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS.

PRIMER: Que l’Ajuntament de Novelda inste al Consell Regulador DOP “Uva de mesa embolsada Vinalopó” a que acompanye a esta denominació, la pròpia i tradicional del nostre poble: “Raïm de taula en saquets Vinalopó”

SEGON: Traslladar aquesta moció a la resta d’Ajuntaments veïns productors de raïm, abans esmentats, i sol·licitar-los la seua adhesió a la proposta.

MOCIÓN DE CIUDADANOS

Que presenta D. Armando Esteve López, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía en Novelda, en su nombre y representación, por medio del presente escrito, y haciendo uso de las atribuciones que se me confiere al amparo del artículo 46 y siguientes de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 116 de la Ley 8/2010 de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana y el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de la Corporación para su debate y votación la siguiente:

MOCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR AGRARIO DE NOVELDA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Recientemente, a través de los medios de comunicación y varias concentraciones, asistimos a lo que parece el punto final del hartazgo de nuestros agricultores y la profunda crisis de la agricultura más tradicional y autóctona de Novelda, la uva embolsada.

Este es, sin duda, junto con la piedra natural y condimentos, uno de los puntales de nuestra economía y de los sectores más importantes y relevantes para Novelda.

Sin duda, los diversos gobiernos que se han sucedido en la Moncloa y la Generalitat, durante décadas, no han hecho sino tomar las políticas equivocadas que han ido agravando la situación que padecemos en estos momentos.

Además, la falta de una defensa firme y coherente en Bruselas, sin mirar y vigilar por los intereses de nuestros agricultores y el sector primario en España, nos han conducido a un callejón sin salida.

Otros factores que agravan la situación son: el nuevo hachazo con respecto a los seguros agrarios, las subidas del SMI, sin tomar medidas que nos hagan más productivos y eficientes; véase por ejemplo de las tarifas de la energía (de las más caras y sobrecargadas de impuestos), o la subida de los impuestos al diésel, o valorar proyectos tan peligrosos como el de gravar el uso de autovías, etc. Todo ello, producto de una política incoherente y contradictoria, rozando ese absurdo donde se aplican políticas intervencionistas pretendidamente de izquierdas; solo en lo que nos perjudica sin usarlas para protegernos; mientras que al mismo tiempo se apoyan también políticas de mercado libre sin control, y también solo para perjudicarnos.

La uva de mesa supone miles de empleos, directos e indirectos, y el sustento de cientos de familias de nuestra localidad. Pero también existen otro tipo de agriculturas de nuestra comarca tan características como el almendro, el olivo, frutales y huerta en general.

El Ayuntamiento de Novelda no puede ni debe permanecer ajeno a estos problemas y debe sobre todo aportar y buscar soluciones, evitando limitarse a acudir a reuniones y mostrar únicamente su “apoyo moral” (sin ninguna aplicación real ni práctica) a nuestros agricultores y empresas.

No basta con ir a solicitar más recursos a otras administraciones, ni reunirnos con otros alcaldes de la comarca, ni implantar comisiones que no llevan al final nunca a ninguna parte ni suponen una solución real a la crisis del campo. Eso no es ni será nunca suficiente. El Ayuntamiento de Novelda debe, implicarse y debe tomar medidas concretas y efectivas, siempre en la medida de sus posibilidades económicas, e instar formalmente, a través de este Pleno, a que el resto de las administraciones también las tome.

Por eso, si bien es cierto que, la situación de este ayuntamiento sigue siendo delicada, a pesar de la clara mejoría realizada durante el pasado mandato, entendemos que apostar por nuestros sectores productivos es una buena herramienta para que siga esta mejoría, ya que si a nuestros agricultores, a todo el sector agroalimentario, y a todas las familias que trabajan en él, les va bien, también le irá bien al ayuntamiento y por tanto al conjunto de nuestra sociedad, que podrá ver como se mejoran los servicios.

Si además añadimos que desde hace unos meses este ayuntamiento ya no está pagando el principal de su deuda a los bancos, pago que ha sido retrasado unos años, y por tanto se ha liberado una importante cantidad de recursos económicos, nuevos recursos que a nuestro entender pueden, en parte, destinarse al apoyo de nuestros agricultores y de los sectores productivos.

Es por todas estas razones, y siendo conscientes de que está no es una solución total a estos problemas, pero sí una medida REAL que podría ayudar en algo y de forma momentánea a paliarlos, y en apoyo nuestros agricultores y por las razones y motivos que acabamos de exponer, este grupo municipal de Ciudadanos, propone que por el Pleno de Novelda se adopten los siguientes acuerdos, consistentes en medidas a adoptar por nuestro ayuntamiento, e instar a los gobiernos autonómico y central a implantar una batería de medidas propuestas recientemente en Les Corts por Ciudadanos.

PROPUESTA

PRIMERO

a/ El Ayuntamiento de Novelda se compromete a:

1.- Dotar, a partir del 2021, y mientras dure la crisis del sector agrario, una partida presupuestaria de 200 mil euros, para desarrollar programas de ayuda a la modernización del sector agrario local, que serán implantados tras ser evaluados y propuestos a través del Consejo Agrario.

2.- Implantar las bonificaciones y exenciones que sean de competencia municipal y que se enumeran en los apartados siguientes (instando a la administración autonómica y

estatal), en el menor plazo de tiempo posible, a partir del momento en que fuesen legalmente aplicables, cada una de ellas, para el caso del Ayuntamiento de Novelda.

b/ El Ayuntamiento de Novelda insta al Consell de la Generalitat a:

1.- Bajar un 60% el tramo autonómico del IRPF de las personas empleadas en ámbito rural, y su revisión anual según los índices de Rendimiento Neto de las Actividades agrarias en estimación objetiva, y para inclemencias meteorológicas o situaciones anómalas de mercado generalizadas o por afecciones de plagas y enfermedades de los que las personas profesionales de la agricultura no pueden responsabilizarse o no puedan hacer nada para luchar contra ellas.

2.- Aumentar las subvenciones base y adicionales (a las marcas de calidad, entidades asociativas y cultivos de secano) a los seguros agrarios.

3.- Incrementar el presupuesto de la Conselleria de Agricultura en las líneas estrictamente agrarias en un 20%.

4.- Reducir y agilizar los trámites burocráticos de los agricultores para las solicitudes de la PAC y la gestión de las explotaciones agrarias.

5.- Que el Consell inste a todos los ayuntamientos a bonificar el 90% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) rústico para los agricultores y ganaderos, cuyas rentas no alcancen el salario mínimo interprofesional.

6.- Promover, junto con los ayuntamientos, la exención de todo tipo de tasas para la construcción o mejora de cualquier obra menor agraria.

7.- Que el Consell inste a todas las entidades locales a incrementar las exenciones para vehículos agrícolas, del 100% sobre la cuota por antigüedad del vehículo y del 75% sobre la cuota por razón del carburante, en función de las características del motor, del combustible consumido y de su incidencia en el medio ambiente.

c/ Instar al gobierno de España a:

1.- A que los regadíos se ajusten a los costes energéticos, mediante el desarrollo de la Disposición final segunda de la Ley 1/2018 que modifica el apartado 3 del artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico: “Asimismo de forma excepcional se podrá establecer reglamentariamente reducciones a los peajes y cargos para determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad, siempre que la modificación propuesta sea consistente con la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema recogido en el artículo 13 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, así como la normativa comunitaria de aplicación.”

2.- Promover nuevas tarifas eléctricas agrícolas reducidas, que permitan adecuar la contratación a las puntas de estacionalidad del uso de la energía eléctrica para el regadío o PYMEs agroindustriales, como las cooperativas, y exención del pago de la potencia eléctrica contratada en periodos estacionales.

 3.- Establecer, junto con los gobiernos autonómicos, una reducción del IVA para todos los bienes y servicios necesarios para la producción agraria.

4.- Bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores contratados en sectores agrarios cuyas rentas no alcancen el salario mínimo interprofesional, y estudiar una reducción generalizada para el conjunto del sector.

5.- Habilitar los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,3 €/m3.

6.- Aplicar el módulo cero en la declaración del IRPF correspondiente a 2020 a todos los productores de los cultivos y ganaderías que han sufrido pérdidas significativas.

SEGUNDO:

Comunicar el presente acuerdo a los presidentes del Gobierno de España y el de la Generalitat Valenciana, a los grupos políticos del Congreso de los Diputados y de Les Corts Valencianes.

PREGUNTAS CIUDADANOS

No han registrado preguntas

PEGUNTAS COMPROMÍS

1.- Els passos de vianants dels carrers adjacents a l’Avinguda de les Corts Valencianes continuen sense pintar. Per quin motiu?

2.- Sembla una obvietat dir que la presència d’un conserge és  fonamental per a un correcte funcionament d’un centre escolar. Tenim entés que durant el mes de febrer hi va haver un centre escolar públic, el CEIP “Jesús Navarro Jover” dos jornades i mitja sense cobrir una baixa laboral presentada en temps i forma de la conserge del centre. Podem conéixer els motius?

3.- Sr. Alcalde, suposem que vosté és coneixedor de l’interés d’algunes famílies de Novelda per fer possible la creació d’una aula Comunicació i Llenguatge d’educació especial al nostre municipi. Es donen les circumstàncies requerides a Novelda perquè es puga crear aquesta aula?

4.- Hem sabut que, a causa d’actituds incíviques d’alguns usuaris, s’ha decidit el tancament de la sala d’estudi 24 hores dissabtes per la nit. S’han valorat alternatives al tancament, com per exemple la instal·lació de càmeres de seguretat, que a més tindrien un important efecte dissuasori?

5.- Hi ha carrers que presenten un estat lamentable amb la calçada plena d’esvorancs que o bé acaba afectant la suspensió dels vehicles o bé els obliga a fer maniobres per a no agafar-los, amb el perill que això suposa. Tenen prevista actuació immediata per a arreglar estos carrers?

6.- En quin estat es troba el preacord existent amb Aqualia sobre el procés judicial contra l’Ajuntament que, segons tenim entès, es resoldrà pròximament?

7.- Ens hem assabentat pels mitjans de comunicació, cosa que malauradament ve sent habitual, ja que la informació per part de l’equip de govern escasseja, que s’han produït vessaments contaminants al riu Vinalopó. Podem conéixer l’abast de l’afecció d’estos vessaments  a l’ecosistema fluvial?

8.- De tots és coneguda la importància dels consells escolars de cada centre on hi ha representats tots els estaments de la comunitat educativa, incloent-hi l’ajuntament. Poden informar-nos dels representants de l’ajuntament en els Consells Escolars de cada centre? Assisteixen regularment a les sessions d’estos Consells Escolars?

9.- Tenim entés que en la reunió que l’Alcalde de Novelda i altres alcaldes de pobles i ciutats del Vinalopó van mantindre amb representants de la Conselleria d’Economia Sostenible es va comprometre a presentar-los a la major brevetat un pla de reindustralització i diversificació industrial per a la nostra ciutat i comarca al qual la Conselleria donaria suport.  Com és possible que llegim en premsa escrita que l’Alcalde exigeix ara a dita Conselleria que ens remeta un pla d’estes característiques si  havien de presentar-lo els ajuntaments afectats?

10.- La ubicació d’una Zona d’Activitat Logística (ZAL) coneguda també com a  port sec al terme de Novelda és una aspiració que ve de lluny, era una infraestructura contemplada en l’anterior projecte de Pla General i que afortunadament torna a aparéixer en l’actual projecte de Pla General. Una pena que aquell projecte no s’aprovara durant la passada dècada, perquè a hores d’ara ja tindríem aprovat un Pla General que probablement estaria en ple desenvolupament.  El PP i C’s sabran els motius pels que en el seu dia el van paralitzar. Però és hora de mirar cap avant i remar tots en la mateixa direcció per tal d’aconseguir que esta infraestructura de vital importància per a la diversificació industrial i per a la creació de nous llocs de treball a Novelda i comarca. En una reunió que vam tenir amb el Sr. Alcalde per a parlar del tema, ens va dir que comptava entre d’altres amb el suport de la Mancomunitat del Vinalopó, com tots sabem formada per les ciutats de Petrer, Elda, Monòver i Saix. No obstant això, a penes farà quinze dies alguns mitjans de comunicació  es van fer ressò del suport que dita Mancomunitat de municipis donava a la ciutat d’Elda per tal d’ubicar el port sec en la veïna ciutat. L’Alcalde d’Elda per la seua banda va estar  reunit a Madrid, acompanyat de diputats socialistes, amb representants del Ministeri de Foment per a presentar la candidatura d’Elda a albergar esta infraestructura. Sr. Alcalde,  a qui hem de donar crèdit a vosté o a les notícities aparegudes als mitjans de comunicació? En algun moment Novelda ha comptat amb el suport de la Mancomunitat del Vinalopó?

11.- Sr. Alcalde, qui està preparant els informes i estudi de demanda que Novelda ha de presentar per poder optar a tenir un port sec?

12.- Sr. Alcalde, sent conscients de la situació econòmica de l’Ajuntament de Novelda i les moltes mancances que té el nostre municipi, era necessari gastar-se 1.355 € en dos ròtuls d’Ajuntament de Novelda per a la sala de premsa i Alcaldia?

13.- Tant al plenari de gener com al de febrer el Sr. Alcalde es va comprometre que els canvis de destinació proposats a alguns treballadors/es de l’emissora municipal sols es farien si es comptava amb l’acceptació de dits treballadors. Ha complit el Sr. Alcalde amb eixe compromís?

14.- Al passat mandat, la Sra. Abad Martínez estava treballant amb les i els comerciants del Mercat en una nova ordenança per al Mercat «la Plaça» de la qual es va arribar a passar una primera proposta als grups municipals perquè feren aportacions. Hi ha intenció de reprendre la redacció d’aquesta ordenança? Quan?

PREGUNTAS PARTIDO POPULAR

1-            Sra. Concejala de Mercado:        ¿Cuántos puestos del mercado están a día de hoy cerrados, y cuanto tiempo se tarda en tramitar su apertura?

2-            Sra. Concejala de Mercado: Para los horarios de apertura y cierre de los festivos del año 2020 del mercado, se ha contado con todos los vendedores del mercado o sólo con la Asociación del Mercado?

3-            Sra. Concejala de Cultura: La sala de estudio 24 horas del Centro Social Carmencita se ha cerrado los sábados por la noche por el mal uso que algunas personas causan en el centro. ¿Nos podría explicar cuál ha sido la causa real por la que se ha tenido que tomar ésta decisión? ¿Tienen previsto reabrirla en breve? ¿En qué condiciones?

4-            Sra. Concejala de Medio Ambiente: Desde su departamento se ha elevado una queja a la Confederación Hidrográfica del Júcar, para que revisen los vertidos que de forma reiterada se están realizando desde la depuradora mancomunada de los municipios de Elda, Petrer, Monóvar y Sax. ¿Ha recibido contestación de la Confederación Hidrográfica del Júcar? ¿Si es así cuál es? ¿Van ustedes a denunciar a la Mancomunidad? ¿Han mantenido alguna reunión con la presidenta de la Mancomunidad Dña. Irene Navarro?

5-            Sra. Concejala de Medio Ambiente: Los contenedores de basura y reciclado situados en los cruces de caminos rurales, se han convertido en vertederos de basura, casquillos de obra, colchones, inodoros, restos de poda… depositados por personas incívicas, aprovechando la nocturnidad y días festivos. ¿Qué medidas piensan tomar para solucionar éste problema?, porque la contestación de decir hay gente incívica no soluciona nada, como tampoco lo ha solucionado una subida de tasas. ¿Cuántas denuncias se han tramitado?

6-            Sra. Concejala de Medio Ambiente: Vemos que en el término hay muchas parcelas de terreno que ya no están siendo explotadas por sus propietarios, y se encuentran llenas de maleza y en el más absoluto abandono, lo que las convierte en criaderos de mosquitos y plagas para los vecinos de la zona y parcelas cultivadas que hay alrededor de las mismas. ¿Piensan notificar a los propietarios de las mismas para que las limpien? ¿Piensan hacer una campaña informativa?

7-            Sr. Alcalde: Según hemos visto publicado en el diario información, el alcalde de Elda ha presentado un proyecto en Fomento para acoger el Puerto Seco del Corredor Mediterráneo. Sabemos que Novelda también está luchando por albergar el Puerto Seco. Ya que nos beneficiaría al traer muchos puestos de trabajo para Novelda que tanto lo necesita. ¿Nos podría informar cuales son las actuaciones en este caso?

8-            Sra. Concejala de Juventud: Novelda está participando desde hace varios años en el programa Jove Oportunitat, dirigido a jóvenes que abandonan sus estudios y no tienen trabajo, para incentivarles a la vuelta a los estudios y a la Formación Profesional. ¿Nos puede decir el número de jóvenes que participan en este programa? ¿Se ha solicitado la subvención correspondiente o se va a solicitar? ¿Qué técnico imparte estos cursos? ¿Y qué resultados de éxito se han obtenido hasta la fecha?

PREGUNTAS GUANYAR

1)            El passat plenari vam preguntar pel lamentable estat en el que es troba el solar municipal al costat de la fábrica de Luis Sánchez. Ara esta forma de gestionar, en lloc de solucionar-se s’esten a altres parceles. Al costat de la nave d’Urbaser, en una parcela que es una ZONA VERDA MUNICIPAL ara també s’acumulen bales de paper, contenidors i altres elements que res tenen que vore amb el que hauria de ser una zona verda. Qui ha donat a l’empresa autorització per a deixar ahí eixos elements? Fins a quan van a estar ahí? Van a fer alguna cosa per a millorar l’estat d’eixa zona verda?

2)            L’espai que hi ha entre el camp de futbol i el riu continúa sent des de fa dècades un parquing improvisat de vehícles en una zona de terra que be podría constituir una zona verda i de passeig al costat del riu, un parc per a gossos o qualsevol altra opció mes estètica i sostenible  en una de les entrades a la ciutat. Quina idea te l’equip de govern respecte a posar en valor esta parcel·la?

3)            Sr. Alcalde, tenim entes que el passat  desembre l’IVAJ va aprobar una subvenció a  la regidoria de joventut per contractar personal administratiu , es sap quant es contractarà aquesta persona?

4)            Sr. Alcalde, con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, día internacional de la mujer, ¿Qué actividades tendán lugar en nuestra ciudad y cuales de ellas han sido organizadas por la concejalía de Igualdad?

5)            Sr. Alcalde, ¿han comenzado ya los trabajos para la realización del plan de igualdad para la ciudadanía? Si no es así ¿Cuándo tienen previsto que comience y que previsiones tienen para que podamos disponer del plan de igualdad que nos marque una hoja de ruta para poder poner en marcha actuaciones que nos conduzcan hacia una Novelda más igualitaria?

6)            Sr. Alcalde, las plataformas feministas de Novelda, nos trasmiten que ha habido problemas con la organización y coordinación en la preparación de los actividades que han programado conjuntamente con la Concejalía de igualdad en relación también a la conmemoración del 8 de Marzo en Novelda.  ¿Cuándo se convocó la primera reunión? ¿Creen que se ha realizado con suficiente antelación y previsión? ¿Creen uds. que ha habído algo de improvisación en las actuaciones?

7)            Sr. Alcalde, los plenos del Ayuntamiento son públicos y es un derecho de toda la ciudadanía el poder asistir o seguirlos de algún modo y en este sentido tenemos la obligación de hacerlos accesibles para todas las personas. Por esa razón ¿Se han planteado o tiene prevista alguna actuación para hacer accesibles los plenos para las personas sordas? ¿Se han planteado ponerse en contacto con Fesord, la Federación Valenciana de Personas Sordas para solicitarles asesoramiento sobre las diferentes opciones o técnicas de subtitulado o interpretación?

8)            Señor Alcalde, el agua potable es un bien de primerísima necesidad que aunque en Novelda es gestionada por la empresa Aqualia, se trata de un servicio municipal. ¿Tiene previsto el Ayuntamiento y el departamento de servicios sociales ayudas o protocolos que garanticen el suministro de agua potable y por tanto que no se corte el suministro a aquellas personas o familias en situación de vulnerabilidad? 

9)            Sr. Alcalde, a través de las redes sociales hemos visto la noticia de que la semana pasada se efectuaban los trabajos de limpieza y mantenimiento “anuales” en las tanto en el interior como exterior del Castillo de la Mola ¿Podrían explicarnos cuales son los trabajos de mantenimiento? Y en cuanto a los de limpieza, tal y como dice la noticia ¿Solo se realizan estos trabajos una vez al año? ¿Creen que es suficiente?

PREGUNTAS VOX

1.            Sr. Alcalde, según los medios de comunicación locales, recientemente el Arsenal de Cartagena le ha entregado un ancla en homenaje a Jorge Juan, mediante un procedimiento de cesión, con el objeto de ser colocada en una rotonda de Novelda, para ello se trasladó una delegación hasta el mencionado Arsenal, ¿nos puede informar quienes formaban esa delegación noveldense, cuántas personas de Novelda se trasladaron, de qué medios materiales se dispuso para tal fin y traslado y cuánto tiempo pasó entre ida, vuelta y estancia en el Arsenal?

2.            Sr. Alcalde, continuando con el tema anterior, tenemos entendido que la mencionada ancla, se trasladó con un remolque ligero acoplado a la grúa municipal, este tipo de remolque tiene una masa máxima autorizada (MMA) inferior o igual a 750 kg, ¿cómo han trasladado el ancla que pesa 1000 kg en este tipo de remolque, quién ha autorizado este traslado, cometiendo una infracción de tráfico?

3.            Sr. Alcalde, ¿nos puede informar de lo que nos va a costar a los vecinos de Novelda la adecuación y colocación del ancla en la rotonda?

4.            Sr. Alcalde, ¿nos puede informar que servicios ofrece el Centro Social Carmencita, cuáles son sus horarios habituales y porqué motivo se han visto reducidos recientemente?

5.            Sr. Alcalde, continuando con el tema anterior, ¿nos puede indicar que procedimiento se debe seguir para ser usuario de los servicios ofrecidos por el Centro Social Carmencita, que mecanismos de control se aplican para conocer quién accede a los mismos en cada momento y si existe algún protocolo o régimen sancionador para los usuarios que no lo utilicen de forma adecuada, y en tal caso, se ha aplicado en alguna ocasión?

6.            Sr. Alcalde, mediante nota de prensa nos ha llegado el malestar de un delegado de una Sección Sindical de la Policía de Novelda, como ya viene ocurriendo varios meses consecutivos este malestar se traduce en denunciar las constantes mentiras en manifestaciones públicas efectuadas por personal de este Ayuntamiento y que incluso a esta portavoz del Grupo Municipal VOX, se le mintió en el Pleno de noviembre a preguntas realizadas sobre una Resolución de Alcaldía, ¿nos puede aclarar quién miente y quién dice la verdad?

7.            Sr. Alcalde, ¿por qué si este Delegado Sindical ha pedido documentación a este Ayuntamiento no se le ha entregado, provocando con ello que presente una queja al Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana?

8.            Sr. Alcalde, las denuncias formuladas en la nota de prensa referida, son bastante delicadas, ¿piensa solucionar de alguna manera esta situación y evitar con ello que se sigan publicando?

9.            Sr. Alcalde, el día 18/02/20, este Grupo Municipal VOX, fue convocado desde este Ayuntamiento a un minuto de silencio por el asesinato de una mujer en Moraira, asistiendo a tal convocatoria el miércoles 19 a las 12:00 h, en la puerta del Ayuntamiento, por respeto a la víctima. En enero varios niños fueron asesinados a manos de sus madres, que no hayan malas interpretaciones respecto a las madres  en  general que son estupendas, sino a estas asesinas en concreto, ¿cuál es la razón por la cual no se convoca un minuto de silencio para condenar el asesinato de estos niños, acaso son víctimas de segunda?

Otras noticias de interés

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

7,727FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,771SeguidoresSeguir
3,820SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES