Este martes, pleno ordinario a las 20:00 horas. Consulta las preguntas y mociones de los partidos políticos

Orden del Día:

1.           Resoluciones de la Alcaldía en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación. En Particular:

– Resolución n.º 2021/518; Aprobación Marcos Presupuestarios 2022-2024

2.           Contabilidad del grupo político municipal Compromís per Novelda, en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación

 3.          Reglamento de la Comisión Paritaria del Ayuntamiento de Novelda.- Aprobación Inicial

4.           Contratación de una operación de crédito a largo plazo para cancelar el importe vivo y no vencido de la operación de endeudamiento concertada con el fondo de liquidación para la financiación de los pagos a proveedores agrupación ACDGAE (noviembre 2019) en base a la disposición adición centésima octava de la ley 11/2020 de 20 de diciembre de presupuesto generales del estado para el año 2021

5.           Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE): Convocatoria de ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica en los municipios de la Comunitat Valenciana con cargo al presupuestos del ejercicio 2021.- Solicitud de inclusión de este Ayuntamiento para las obras de instalación generadora de energía solar fotovoltaica en la Casa de Cultura.

6.           Declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial de edificaciones sitas en parcela 230, polígono 24 de Novelda.- Admisión a Trámite

7.           Declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial de edificaciones sitas en parcela 141, polígono 20 de Novelda.- Admisión a Trámite

8.           Nuevo Plan Local de Quemas del Término Municipal de Novelda.- Modificación

9.           Ruegos y Preguntas.

1.- Quin percentatge sobre el total representen els tràmits telemàtics en l’Ajuntament? Quina és la valoració que en fa l’equip de govern?

2.- Hem sol·licitat o hi ha previsió de sol·licitar alguns fons europeus per als ajuntaments?

3.- Per què no hi ha versió en valencià en la publicitat de les activitats extraescolars organitzades per la regidoria d’Educació, finançades per la Conselleria d’Educació?

4.- Quants immobles de l’església regular i secular, no destinats a culte, no paguen IBI a Novelda? Tenen previst cobrar l’IBI a estos immobles? Quan? Quin import anual suposarien?

5.- La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha fet un procés participatiu (o manifestació d’interés) sobre un Pla de Projectes d’alta eficiència en la recollida de residus per a tindre en compte les opinions d’ajuntaments i empreses de cara al repartiment dels fons europeus. En els pressupostos municipals de 2021 vam pactar una partida per a definir els criteris dels futurs plecs de replega de residus a Novelda. Ha participat l’Ajuntament en esta consulta o ho té previst? Ha participat l’Ajuntament en algun altre procés participatiu o manifestació d’interés convocat per la Generalitat o el Govern d’Espanya sobre repartiment dels fons europeus? Quins?

6.- Per què la Regidora de Normalització Lingüística no fa servir el valencià, tot incomplint el reglament municipal, per a fomentar així l’ús de la nostra llengua i servir d’exemple a altres regidors que a penes si la fan servir o no ho fan gens?

7.- Van a complir-se dos anys de l’inici d’este mandat i encara no s’ha convocat la Mesa d’Accessibilitat. Poden explicar-nos les raons?

8.- El solar de les cases del cura està ple de brutícia i ofereix una imatge gens bona de la nostra ciutat. Com s’ha arribat a aquesta situació i quan pensen solucionar-lo?

9.- Fa dos setmanes que les Corts Valencianes van aprovar la nova Llei de la Funció Pública Valenciana. Un dels punts d’esta llei és el requisit lingüístic en els llocs de l’administració municipal que atenguen la ciutadania així com en les bases per a proveir les places que isquen a concurs/oposició. Com afectarà l’esmentada llei al nostre Ajuntament?

10.- Recentment s’ha signat un conveni amb Ecoembes pel qual cedeix una quantitat de contenidors d’envasos lleugers (grocs). En canvi, hem vist que en altres ciutats valencianes, els nous contenidors -instal·lats sense cost per l’empresa- ja incorporen un sistema d’incentius que retorna uns cèntims d’euro per cada envàs reciclat. S’ha valorat esta opció amb l’empresa?

11.- En febrer de l’any passat es va signar el conveni perquè Novelda acollira una subseu del Districte Digital, depenent de la Conselleria d?innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. En quin estat es troba este conveni? S’ha fet algun avanç al respecte?

12.- Quina ha sigut i serà la programació cultural de l’Ajuntament en el primer semestre del 2021?

13.- Ha participat l’Ajuntament en la convocatòria de subvencions de la Diputació per al tractament de la plaga del mosquit tigre? Amb quina data s’ha efectuat la sol·licitud i número de registre d’entrada de la sol·licitud? Per quin import? S’ha demanat també subvenció per a accions formatives i de sensibilització, que estan contemplades en la convocatòria de la subvenció? Quines, en concret?

14.- El 26 de febrer la regidora de Patrimoni va participar en una reunió telemàtica sobre actuacions sobre la memòria històrica, en què manifesta la pretensió de fer un catàleg i investigació sobre els refugis antiaeris de la Guerra Civil associats a les fàbriques d’armament ubicades a Novelda. El 9 de març la Conselleria de Participació ha convocat subvencions per la posada en valor dels llocs de la memòria per haver-hi ocorregut actuacions o esdeveniments entre

l’esclat de la guerra civil i la fi de la dictadura franquista. Han preparat alguna proposta? Poden indicar-nos la data de registre en què s’ha presentat?

15.- Continuant amb la memòria històrica: s’ha dirigit l’Ajuntament a la companyia Correus perquè d’una vegada lleve el símbol franquista que està a la façana de l’oficina, hui tapat amb una xapa metàl·lica, per a evitar que en qualsevol moment puga tornar-se a destapar?

16.- S’han presentat a la convocatòria de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua d’ajudes per al foment de l’ús del valencià en emissores locals de ràdio? Amb quina data i número de registre s’ha presentat la sol·licitud?

17.- En juny de 2020 es va anunciar que s’estava elaborant el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestal, preveient que estaria finalitzat a finals del 2020, per un import aproximat als 7.000 €. Poden indicar en quina fase està el Pla i si s’han demanat ajudes per a la seua elaboració?

1-          Sr. Concejal de Mantenimiento y Servicios Públicos: Hemos recibido quejas de vecinos de la Plaza San Lázaro advirtiendo del mal estado del asfalto de las calles que lo bordean, de la suciedad del parque debido a la poca limpieza, del deterioro de palmeras ya que advierten que tienen picudo, y preguntan ¿Van a realizar algún tipo de actuación en dicha zona?. ¿Tienen previsto el arreglo de aceras y asfaltado de las calles?

2-          Sr. Concejal de Mantenimiento y Servicios Públicos: Del mismo modo nos llegan quejas del abandono en que se encuentra el Parque del Oeste. Nos transmiten que está descuidado, los aseos carecen de limpieza, las cascadas secas y sucias, donde hay agua huele mal, las maderas de los peldaños de las escaleras secos y podridos. ¿Se realiza actuaciones de mantenimiento y riego constantes a pesar de haber estado el parque cerrado por el Estado de Alarma?

3-          Sra. Concejala de Merdio Ambiente: Hemos recibido quejas por parte de algunos vecinos del Parque Donante de Sangre por el horario al que acuden dueños con sus perros al parque y preguntan ¿Se podría regular un horario para su utilización?

 4-         Sra. Concejala de Turismo: El pleno pasado se presentó una moción referente a Calidad Turística en destinos (SICTED) y se contestó por parte de la Sra. Concejal que era muy interesante pero que no sería viable en éste momento ya que tenía muchos melones abiertos ¿Nos puede informar cuáles son esos melones abiertos (proyectos)?

5-          Sr. Concejal de Educación: Otro año más y seguimos sin saber si Conselleria de Educación va a asumir la competencia del Conservatorio de Danza tal y como su equipo anunció.

¿Nos puede informar en qué situación o trámite se encuentra?

6-          Sra. Concejal de Patrimonio Histórico: Hemos tenido conocimiento tanto por las redes sociales como personalmente, que ha habido ciertos desacuerdos entre la asociación Novelda Accesible por la obra realizada en la adecuación de la rampa de acceso al Castillo. ¿Nos podría informar a qué se deben estos desacuerdos?

1)          Sr. Alcalde, en el mercat municipal quasi cada setmana hi ha un protocol diferent d’entrada i eixida a les instal·lacions, unes vegades es pot accedir només per la porta principal, altres setmanes no hi ha restriccions, a què es deuen aquests constants canvis?

2)          Sr. Alcalde, La diputació d’Alacant va obrir una linea de subvencions per a la redacció de projectes eurpeus? L’ha demanat l’ajuntament? Per a quins projectes? O si no l’ha demanat perque ha deixat passar esta ocasió?

3)          Sr. Alcalde, en el plenari passat es va aprovar la proposta de la Regidoria de Patrimoni perquè l’emblemàtic edifici de “La Protectora” passara a ser formalment de propietat municipal. Aquest edifici, per la seua història i les seues característiques, podria encaixar perfectament en alguna de les línies de subvencions de la Unió europea, S’han plantejat sol·licitar una d’aquestes subvencions aprofitant l’oportunitat de redactar el projecte amb les ajudes de la Diputació a les quals ens referíem en la pregunta anterior?

4)          Sr. Alcalde, tenen previst reprendre o augmentar l’activitat cultural de manera presencial, per exemple en el Centre cívic o Parc de

*Virato, per als pròxims mesos? No creuen que sempre que es complisquen les mesures i protocols seria interessant oferir cultura i oci a la nostra ciutat que com totes està patint la “fatiga” després de més d’un any de pandèmia? I si és així Quines activitats tenen programades?

5)          Sr. Alcalde, en què punt ens trobem respecte a la redacció i aprovació del Pla General, S’estan complint els treballs i terminis segons l’esperat? Quan tindrem novetats per a continuar avançant en aquest tema?

6)          Sr. Alcalde, quantes treballadores i treballadors de l’Ajuntament es troben ara mateix teletreballant? Quins criteris se segueixen o com és la política laboral en aquest sentit?

7)          Sr. Alcalde, en el pleno de Febrero preguntamos por la acumulación de plásticos y residuos en la zona dels Clots de la sal y el río y las zonas cercanas al vertedero de Lurima. Se nos informó que los responsables del vertedero han puesto personal para ocuparse de la limpieza, y que lo realizan de forma periódica, sin embargo, toda la zona sigue estando llena de plásticos y parce que esas limpiezas sirven de poco ¿Qué tienen previsto hacer para revertir esta situación? ¿Tiene previsto el Ayuntamiento pedirle a la empresa que intensifique el trabajo y los medios no solo para limpiar toda la zona sino también para prevenir los daños que ocasiona?

¿Piensan contactar con Consellería para formular queja formal por esta situación?

8)          Sr. Alcalde, lo mismo sucede con la zona del “punto Limpio” o Ecoparque, los alrededores están llenos de plásticos y otros residuos ¿Tienen pensada alguna actuación no solo de limpieza sino también de prevención?

9)          Sr. Alcalde, en casi todas las ubicaciones de contenedores para las zonas rurales, es habitual encontrar todo tipo de residuos en el suelo, en algunos casos, por la cercanía al río se agrava la situación, sabemos que desgraciadamente es producto de la conducta incívica de algunas personas pero también es responsabilidad del ayuntamiento mantenerlo limpio e intentar corregir la situación

¿Con que frecuencia se limpian estas zonas? Como en los casos anteriores ¿Se plantean tomar algún tipo de medida para prevenir estas conductas?

10)        Sr. Alcalde, se ha ampliado el horario y los días de apertura del ecoparque lo cual celebramos, porque esperamos que dando más facilidades, muchos más de nuestros vecinos y vecinas se decidan a hacer uso de las instalaciones y esperamos que también sirva para que disminuya la suciedad y el abandono de residuos en lugares indebidos, pero sin embargo nos informan que el servicio en el Ecoparque a menudo es deficiente porque los contenedores están casi siempre llenos. ¿Se han planteado también aumentar la frecuencia de retirada y vaciado de los mismos?

11)        Sr. Alcalde, con respecto al mismo tema nos indican también que con frecuencia cuando se realiza el vaciado de los contenedores y retirada de los residuos se producen grandes colapsos, ¿Se han planteado que estas operaciones de vaciado de los contenedores se realicen fuera del horario de atención al público?

12)        Sr. Alcalde, en la carretera del Castillo existe un grave problema de seguridad. Cada vez es mayor la afluencia de personas que pasean, hacen deporte, caminando o en bicicleta, y al mismo tiempo circulan vehículos, algunos de ellos a grandes velocidades, sin respetar las normas y poniendo en grave peligro a las personas.

¿Se está actuando de alguna manera para corregir estas infracciones de tráfico? ¿Con que frecuencia se instala el radar móvil en la carretera del Castillo? ¿Se han planteado intensificar la vigilancia en la zona?

13)        Sr. Alcalde, ¿En que situación se encuentra el proyecto para completar el carril peatonal y bici de la carretera del Castillo?

¿Cuándo creen que por fin se podrá finalizar?

14)        Sr. Alcalde, hace ya mucho tiempo desde que se comprometieron a la adquisición de un vehículo o minibús para restablecer el servicio de transporte Urbano. Entendemos que la situación sobrevenida a consecuencia del Covid-19 haya retrasado el proyecto pero seguimos pensando que es un servicio muy necesario que el Ayuntamiento tiene que retomar cuanto antes.

¿Cuándo podemos contar con que se produzca la adquisición de este vehículo y se ponga en marcha el servicio de “bus” urbano?

1.           Sr. alcalde, ¿nos puede informar cuántas licencias de obras se han solicitado y se están gestionando de entidades privadas con respecto a la Unidad de Actuación de Bermarmol,  qué entidades y qué actividades son?

2.           Sr. alcalde, en el Pleno de diciembre este grupo le preguntó qué criterio se seguía para cambiar los contenedores de recogida de residuos o basuras rotos o en mal estado y le mostramos fotografías de uno en mal estado situado en la C/ Camino del Campet, frente al Hiperber; tres meses después sigue el mismo contenedor en mal estado, ¿se ha realizado alguna actuación al respecto?

3.           Sr. alcalde,  las señales de circulación, en general, tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales que deben observar. ¿Quién es el actual responsable de la vigilancia y control de la señalización tanto horizontal como vertical en nuestra ciudad, es algún concejal, técnico o policía?

4.           Sr. alcalde, hace varias semanas el delegado sindical del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos, SPPLB, informó a todos los portavoces de los grupos políticos de la oposición que el Sr. concejal de la policía realizó unas declaraciones falsas en relación sobre las obras de remodelación del depósito carcelario, ¿piensa tomar alguna medida con su concejal, llamarle al orden o pedir disculpas?

5.           Sr. alcalde,  siguiendo con el punto anterior, si es muy grave que un concejal le mienta a la ciudadanía, peor es que un funcionario público lo haga públicamente. El intendente de la policía local que acompañó al concejal en esas declaraciones también mintió. Ese mando de la policía local debe conocer la legislación y los ciudadanos debemos poder confiar en lo que dice públicamente su policía local, ¿piensa tomar alguna medida con ese funcionario? ¿va a averiguar la veracidad de lo que manifestó públicamente a los medios de comunicación? ¿piensa abrir algún expediente sobre esos hechos denunciados por el sindicato policial?

6.           Sr. alcalde,  para terminar con el tema anterior, nos consta que, en diciembre de 2018, la Junta de Mandos decidió cerrar el depósito de detenidos, porque al parecer no reunía todas las condiciones necesarias, pero en diciembre de 2019 se procedió a su desmantelamiento, retirándose las rejas y los aseos por operarios municipales, ¿nos puede informar quién ordenó ese desmantelamiento? ¿existía algún proyecto redactado? ¿fue el concejal del área, fue algún mando, o lo decidió la Junta de Mandos?

Otras noticias de interés

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

7,640FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,650SeguidoresSeguir
2,970SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES