Este martes, pleno ordinario a las 20:00 horas. Consulta las preguntas y mociones de los partidos políticos

Podrás seguir la sesión plenaria a través del canal de YouTube de Novelda Digital

Orden del Día:

  1. Aprobación del borrador del acta de la sesión de 5 de octubre de 2021.
  2. Resoluciones de la Alcaldía en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación.
  3. Informe trimestral de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos legales para el pago de obligaciones previsto en la Ley 15/2010, tercer trimestre 2021, en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.
  4. Ruegos y Preguntas.

MOCIONES

MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST 2021

La valenciana continua sent la Comunitat Autònoma pitjor finançada. Així ho confirmen els diferents informes d’experts. L’últim a fer-ho ha sigut el de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (FEDEA), publicat a l’agost d’aquest mateix any, que ratifica que el finançament de la nostra comunitat és un 10% inferior a la mitjana del conjunt de comunitats de règim comú, i que el finançament per habitant de les 3 comunitats millor tractades per l’actual sistema, és un 27% superior a la de les 3 regions més infrafinançades. De corregir-se aquest infrafinançament, derivada d’un sistema que continua vigent malgrat estar caducat des de 2014, la Comunitat Valenciana rebria uns ingressos addicionals de 1.325 milions d’euros anuals.

Fins hui, cap dels diferents sistemes de finançament ha tractat amb justícia a aquest territori. Aquest mateix any, cada valenciana i valencià rebrà 215 euros menys que la mitjana estatal i 703 euros menys que l’autonomia millor finançada, la qual cosa equival a un 10% i un 29% menys de recursos, respectivament. Aqueixes diferències són la causa fonamental dels nostres majors dèficits pressupostaris, generats any rere any, malgrat gastar menys que la mitjana de les comunitats.

Estem, per tant, davant una situació insòlita. La nostra renda per càpita és 12 punts inferior a la mitjana i, no obstant això, som una autonomia que, fins i tot sent pobra, aporta al conjunt de l’Estat. El resultat és, senzillament, insuportable per a la ciutadania valenciana.

El manteniment d’aquestes diferències és insostenible i genera desigualtats de tracte entre la ciutadania espanyola que resideix en diferents territoris. Així, en el nostre cas, les persones treballadores i l’empresariat valencià han d’enfrontar-se als reptes carregant amb la motxilla de la discriminació pressupostària i davant aquesta situació diem basta. Diem basta des dels valors compartits amb la ciutadania i diem basta perquè creiem en la igualtat d’oportunitats.

El poble valencià es troba en un moment que requereix unitat per a fer-se sentir amb una sola veu i aconseguir un futur sense més hipoteca que la nostra capacitat per a generar riquesa, benestar i progrés, en una situació d’igualtat respecte a la resta de territoris d’Espanya.

I enfront d’aquest problema, les valencianes i valencians tenim vocació de formar part d’una solució global, on la nostra veu s’escolte i contribuïsca a crear Estat més enllà de l’administració central.

Per tot això, i davant aquesta prolongada discriminació, ja en 2013 la Comissió de persones expertes nomenades per les Corts Valencianes per al disseny d’un nou model de finançament va assenyalar que el problema de desigualtat i el menor finançament rebut pel poble valencià es remuntava a l’inici dels sistemes de finançament autonòmic de la dècada dels huitanta.

Des de llavors, han passat més de 30 anys i la sistemàtica aplicació d’aquests criteris que han respectat l’statu quo ha impedit que les successives reformes del sistema hagen resolt aquest desajustament, convertint el desequilibri financer públic en un greu problema crònic d’infrafinançament i d’endeutament insostenible.

A la vista d’aquesta realitat, les Corts Valencianes per unanimitat van promoure en 2013 el “Manifest per un Finançament just per a la Comunitat Valenciana” que va ser secundat per les diferents forces polítiques amb representació i organitzacions representatives de la societat civil valenciana.

Aquell primer manifest denunciava la fallida del principi d’equitat i solidaritat del model de finançament autonòmic que feia de la Comunitat Valenciana l’única en què es combinaven uns ingressos i despeses inferiors a la mitjana amb una renda per habitant també per davall de la mitjana i un saldo fiscal negatiu.

Tres anys més tard, en 2017, Les Corts *Valencianes van promoure un altre “Manifest per un Finançament Just” que van secundar més de 600 entitats valencianes, al qual van seguir els acords aconseguits per unanimitat en Les Corts, datats al febrer i abril de 2017, que denunciaven la marginació en matèria de finançament i inversions i que va culminar amb una històrica manifestació el 18 de novembre on van participar milers de valencians i valencianes.

Enguany coincidint amb el 4t aniversari d’aquella manifestació convocada per la Plataforma Per Un Finançament Just, creiem que és el moment de continuar exigint el nou model de finançament que segueix sense arribar; per això creem que és necessari eixir de nou al carrer per a continuar conscienciant a la ciutadania que aquest és un problema real que ens afecta a totes les persones que vivim i treballem en la nostra Comunitat. Una convocatòria, a la qual s’han sumat entitats i associacions que no ho van fer fa quatre anys.

Gràcies a la labor desenvolupada des de la Plataforma per un Finançament Just i a l’esforç de les organitzacions polítiques, sindicals i empresarials que la integren, hui l’inici de la reforma del sistema de finançament apareix ja en l’agenda del Govern, però continua sent necessari que continuem reivindicant, més units que mai, la necessitat d’aconseguir plenament els drets reconeguts en la nostra Constitució.

Per això és important continuar amb la labor de donar a conèixer i conscienciar a l’opinió pública de la necessitat de comptar amb un nou model de finançament autonòmic que siga justa per al poble valencià; i per a això farem difusió a través dels mitjans de comunicació del nostre àmbit i destinarem els recursos necessaris per a impulsar la participació en aquesta convocatòria.

ACUERDOS

Per tot l’exposat el ple de Novelda proposa la següent resolució, de la qual donarem trasllat al Govern valencià i a l’estatal, que proposa:

  1. Reclamar una reforma immediata del sistema de finançament i l’habilitació de mesures transitòries mentre aquesta es tramita, que establisca un nou model amb recursos suficients i repartits equitativament entre totes les autonomies, possibilitant a les valencianes i valencians tindre uns serveis públics fonamentals dignes i exercir les nostres competències pròpies. Una reforma perquè mai més existisca ciutadania discriminada només pel fet de pertànyer a un territori.
  2. Exigir unes inversions ajustades al nostre pes poblacional, com enguany, i sol·licitar que aquestes inversions s’executen realment. Igualment, que el repartiment de les inversions i l’execució atenga una programació racional que acabe amb el dèficit inversor en la Comunitat Valenciana, compensant en tot cas la insuficiència inversora en els últims anys i dedicant una quantitat de recursos ajustada al nostre pes poblacional, tal com recull la reforma del nostre Estatut d’Autonomia aprovada per les Corts.
  3. Sol·licitar el reconeixement dels dèficits de finançament acumulats directament pel mal funcionament dels diferents sistemes de finançament, la qual cosa ha generat un deute insostenible que ja ha sigut reconeguda. Per això necessitem l’establiment de mecanismes de compensació perquè el nou model no nasca llastrat per la injustícia diferida dels anteriors.
  4. Convidar a tota la societat valenciana a assistir a les manifestacions convocades per la Plataforma Per Un Finançament Just per al dia 20 de novembre del 2021, a les 18 hores a Alacant, València i Castelló, sota el lema: Un poble unit per un Finançament Just.

MOCION QUE PRESENTA AL PLENO ORDINARIO DE NOVIEMBRE EL GRUPO POLÍTICO VOX NOVELDA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN E IMPLANTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZACIÓN PARA PERSONAS CON ALZHEIMER.

Dª Margarita Serrano Mira, como Portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Novelda (Alicante), conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al próximo Pleno Municipal del día 02 de noviembre de 2021 para su debate y votación la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Alzheimer es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en todo el mundo. Puede resultar abrumadora no solo para quienes la padecen, sino también para sus cuidadores y familiares. La Asociación Familiares en Alicante AFA, nos recuerda que “El apoyo psicológico que recibe el familiar cuidador reduce niveles de estrés y ansiedad al ayudarle a sobrellevar la carga que supone el cuidado de un enfermo de Alzheimer”.

El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas en la memoria, el pensamiento y el comportamiento, ocasionando complicaciones en la realización de tareas que antes eran sencillas, dificultad para resolver problemas, cambios de ánimo y distanciamiento con las personas del entorno, obstáculo en la comunicación oral, escrita y graves problemas de orientación olvidando donde se encuentran o en qué día, mes año viven, incluso no llegando a conocer a las personas más cercanas, en estados más avanzados.

Son conocidos sucesos trágicos, como un vecino de Aldaia de 74 años encontrado sin vida, después de llevar varias semanas desaparecido, en enero de este mismo año.

En Novelda, por desgracia, también se hizo eco de un vecino de 85 años encontrado 30 horas después de su desaparición, consciente pero con síntomas de hipotermia en 2015. Tras un gran despliegue por parte de la Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, perros de la unidad canina de la Policía Autonómica, etc. Otro caso en 2017, un vecino de 65 años en la romería de la subida de la Santa, se desorientó y fue localizado por la Policía Local de Novelda en Aspe.

Se estima que entre el 3 y el 28% de los mayores de 65 años muestran deterioro cognitivo leve, de los cuales entre el 11 y el 33% llegarán a desarrollar demencia en 2 años y cerca del 50% de los casos amnésicos evolucionarán a enfermedad de Alzheimer, mientras que los demás casos pueden evolucionar a otras demencias o permanecer estables.

En la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación deben proporcionar, en principio, los mismos beneficios a las personas mayores que al resto de la población. Esto implica que toda la tecnología debe ponerse a disposición para eliminar la posibilidad de que una persona con Alzheimer se le pierda su paradero.

La geolocalización es un servicio de teleasistencia para usuarios que tienen la suficiente autonomía como para pasear o moverse en un espacio determinado de su entorno, pero padecen un deterioro cognitivo, pudiendo ocasionar situaciones de riesgo, haciendo conveniente realizar una monitorización de su localización estableciendo alertas que detecten situaciones de riesgo. Esta monitorización se apoya en plataformas y terminales iguales o similares a los de la teleasistencia móvil.

El objetivo primordial del servicio de geolocalización es preservar la seguridad del usuario conociendo permanentemente su ubicación. De hecho, el terminal debe estar encendido siempre, incluso de noche.

El servicio de Teleseguimiento, tanto domiciliario como móvil es adecuado para:

✓Personas que puedan sufrir episodios transitorios de desorientación, desorientación espacial, temporal o pérdida de memoria.

✓ Personas con enfermedad de Alzheimer, discapacidad intelectual ligera, alteraciones de comportamiento leves u otras alteraciones de conducta.

Existen varias leyes y decretos que recogen los derechos de las personas mayores y personas dependientes.

Es por ello por lo que, desde las administraciones públicas y más las locales, debemos ser proactivos y promover el uso de esta tecnología, para evitar sucesos con fatal desenlace y para nunca perder el rastro a una persona con Alzheimer. Estos dispositivos deben ser accesibles a aquellas personas y organizaciones que, de manera voluntaria, así lo soliciten.

Por todo lo expuesto, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO

1. Instar al Equipo de Gobierno Municipal a que elabore un programa municipal de información y formación sobre el conocimiento y el uso de los dispositivos móviles de geolocalización para familiares de personas con Alzheimer.

2. Que este Ayuntamiento, desde la concejalía de Servicios Sociales, ponga en marcha un programa para que las personas con Alzheimer o con cualquier patología que pueda ocasionarle desorientación, facilite los medios para que lleven un dispositivo de geolocalización.

3. Que se dé traslado de los acuerdos a la Consejería de Bienestar Social para su estudió e implantación en toda la Comunidad Valenciana.

PREGUNTAS ESCRITAS


1- Sr. Alcalde:

El pasado día 31 de octubre finalizó el contrato con S.O.S. Las Marinas,¿ nos puede informar quién se va a hacer cargo del mantenimiento de los desfibriladores que tiene este ayuntamiento y quien se va a hacer cargo de la formación de las personas que están habilitadas para su manejo?

2- Sr. Alcalde:

La licitación que se abrió en marzo de 2020 para contratar el servicio de ambulancias para eventos festivos, sociales, culturales o deportivos y que no se llevó a cabo por el inicio del estado de alarma, ¿se anuló o vuelve a estar en vigor al estar suspendido el estado de alarma?¿Van a poner en marcha ustedes dicha licitación y cuando?

3- Sr. Alcalde:

La Ambulancia de Conselleria con sede en Novelda de 8´00AM a 20´00 PM ¿nos puede decir a cuantas poblaciones da servicio?

4- Sr. Alcalde:

¿Considera usted que con una red de Ambulancias de Conselleria con sede durante el día en Novelda, Elda y Monóvar y durante las noches en Elda y Villena son suficientes para todas las localidades que da el servicio el Hospital de Elda y sus pedanías?¿Han calculado ustedes el tiempo medio que puede tardar una ambulancia dependiendo de la población en la que se encuentre?

5- Sr. Alcalde:

Todos sabemos que por ley el transporte sanitario urgente debe ser realizado por las ambulancias de Conselleria, pero localidades como Elda, Petrer, Aspe, Monforte, Pinoso, Sax, Alcoy, Calpe, Benidorm, entre otras, por no decir la mayoría. Si tienen contratrado desde su Ayuntamiento una primera asistencia sanitaria en espera de que llegue el transporte urgente de Conselleria si fuera necesario ¿Considera usted que éstas localidades no están cumpliendo la ley?

6- Sr. Alcalde:

¿Nos puede explicar porqué en la pasada feria Modernista había una UVI Móvil?

7- Sr. Concejal de Hacienda:

En el año 2012, usted hizo declaraciones en el diario información por el malestar vecinal por la pérdida de las ambulancias durante las noches y fines de semana. Siendo gran conocedor de la situación tan grave que atravesaba este ayuntamiento por la mala gestión del cuatripartito a la cabeza con el PSOE y que muy a pesar del Partido Popular, se tuvieron que hacer muchísimos recortes, con el compromiso de mejorar el servicio que no anular, en el momento hubiera una mejoría económica.

¿Nos puede usted explicar el porqué antes era tan necesario el servicio y ahora no?

8- Sr. Alcalde:

En la pasada Feria Gastronómica Novelda estuvo presente con Stand propio, y demás empresas de Novelda, ¿Por qué no se pasó invitación a los grupos de la oposición para la inauguración?

9- Sr. Alcalde:

¿Nos puede explicar por qué en la Cata que se ha realizado con la Agencia Valenciana de Innovación para ver proyectos viables para el Puerto del Sol, no se ha invitado a los grupos de la oposición?

10- Sra. Concejal del Mercado:

¿Cuantos puestos están en activo a día de hoy en el mercado de abastos?

¿Cuantos puestos estaban en activo a diciembre de 2019 los miércoles y los sábados en el Mercadillo y cuantos puestos hay en activo a día de hoy los miércoles y los sábados en el Mercadillo?

11- Sr. Concejal del Mercado:

En el Mercado de Abastos se realizó una Ludoteca para los niños, espacio muy demandado y aplaudido por todos, nos sorprende cuando hemos visto que ese espacio no está siendo utilizado como Ludoteca, sino cómo almacén. (excepto en HALLOWEEN) ¿Ha dado usted el permiso para que esto ocurra? ¿Qué razones nos da para ello?

12- Sr. Concejal de Hacienda:

¿Cuanto ha recaudado éste ayuntamiento por infracciones urbanísticas en los años 2020-2021?

13- Sra. Concejala de SS.SS.:

Nos comunican que hay muchísimas quejas por la deficiente atención en SS.SS. ¿Nos puede decir por qué no se atiende el teléfono?

14- Sra. Concejala de SS.SS:

Nos han comunicado que usted tiene intención de cerrar el TAPIS, ¿Nos puede decir cuál es el motivo?De ser cierto ¿Qué uso le va a dar a las instalaciones?

15- Sr. Alcalde:

Por las redes sociales, un local de restauración sito cerca de la zona del Hiperber nuevo, se queja de que el ayuntamiento no le facilita el permiso para poder acondicionar la terraza. ¿Nos pueden precisar que tipo de cerramiento solicita y cual es el inconveniente?

1.- Sr. Alcalde, quan planifiquen que es podrà escometre l’obra del tercer col·lector que solucione els problemes d’aigües pluvials en la zona de l’Avinguda? Hi ha previstes, abans d’aquesta obra, altres actuacions complementàries que puguen alleugerir els problemes que pateix la zona en episodis de pluges intenses? En cas afirmatiu, quins i quan es podrien dur a terme?

2.- El 4 d’octubre la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica va publicar una nova línia d’ajudes per als plans d’impuls del Medi Ambient. Ha participat l’Ajuntament i amb quin projecte?

3.- Hi ha previsió de posar el menjador escolar a l’Escola Infantil Ramona Simon per al pròxim curs 2022/2023?

4.- Tenen constància que s’hagen produït queixes o mancances en la neteja dels centres educatius públics? En cas afirmatiu, quines solucions estan plantejant?

5.- Quina publicitat se li ha donat a l’enquesta de participació sobre el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible? Fins quan estarà oberta i com pensen fomentar la participació en el període? Li han demanat a l’empresa redactora que complisca amb el Reglament de Normalització Lingüística del municipi?

6.- S’han posat en contacte amb els centres educatius per a participar com a Ajuntament i com a ciutat en el projecte d’innovació educativa “l’Escola Canta”?

7.- En una moció nostra de l’anterior mandat demanàvem que es posaren en valor les infraestructures hídriques de reg tradicional del municipi (sèquies, partidors, llavadors,…). Què s’ha fet al respecte des d’aleshores?

8.- En base a la normativa sobre el joc i prevenció de la ludopatia totes les sales de jocs que estan actualment dins de zona urbana hauran de tancar en el moment de la renovació de llicències si no compleixen les distàncies mínimes previstes. Poden indicar-nos quin efecte tindrà i quan?

9.- Per part de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica s’ha fet públic l’acord de Comissió Tècnica de Coordinació en què hi consten la relació dels elements contraris a la memòria democràtica i la dignitat de les víctimes que han de ser retirats o eliminats. En el catàleg consta que l’Ajuntament ha comunicat que «el Ayuntamiento comunica que no

tiene vestigios.» Poden indicar-nos en base a què s’ha fet eixa comunicació per part de l’Ajuntament? S’ha fet algun informe al respecte?

10.- L’Ajuntament va signar el conveni Sistema de Seguiment Integral dels casos de violència de gènere. Poden indicar-nos en el que portem d’any els casos en què ha intervingut la policia local? I quants casos han acabat als jutjats? Per part de Serveis Socials o Policia, s’ha fet alguna actuació en el tema de violència de gènere en centres educatius?

11.- Poden indicar-nos el nombre de casos en què ha intervingut la policia local en casos de cases ocupades? D’eixes actuacions quantes han acabat als jutjats?

12.- En la comunicació que s’ha fet de la pròxima reobertura de la “SALA 24” s’indica que comptarà amb càmeres de seguretat. S’han seguit tots el passos legals per al seu ús? Quin és el protocol de destrucció de les imatges? Quines mesures de protecció front a la COVID s’han previst?

Guanyar no presenta preguntas escritas.

Ciudadanos no presenta preguntas escritas.

Vox No presenta preguntas escritas

Otras noticias de interés

7,727FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,764SeguidoresSeguir
4,530SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES